Месец на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“

На 22 май 2023 г. в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново беше открита изложба „Моята първа книжка – професии на нашите родители“. Изложбата е част от инициираните дейности от кампанията за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“. На изложбата са представени проекти на класове на ученици от начален етап на обучение,  от 27 училища в област Велико Търново.

Учениците, със съдействието на своите класни ръководители, родители и близки изработиха илюстровани книжки в хартиен или електронен вариант, в които по иновативен и креативен начин представиха над 160  професии. Чрез рисунки, стихчета, гатанки, вдъхновяващи разкази и забавни истории те разказаха за  професиите на баба и дядо, на мама и тате, на кака и бате, на свои близки и роднини; споделиха професията, за която мечтаят; надникнаха и в бъдещето, където виждат потребност от нови професии, като: архитект на „зелени“ градове и интелигентни домове, архитект по боклука, градски фермер, пилот на космически кораб и др.  

От изработените проекти и споделените емоции се убедихме, че за пореден път заедно успяхме да направим месеца на кариерното ориентиране едно незабравимо и полезно преживяване за учениците от начален етап, за техните учители и родители!

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“

Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново (публ. 22.05.2023 г.)

Конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново, приключва без класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.


Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново.

Повече информация

Списък на допуснатите кандидити

Списък на недопуснатите кандидити

Система за определяне на резултатите (публ. 27.04.2023 г.)

Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Срок за подаване на документи от 10.04.2023 до 20.04.2023 включително

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2023/2024 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

  • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2023 г до 22.05.2023 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-330/25.04.2023 г.

  • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението се подава от 03.05.2023 г. до 22.05.2023 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Месец на кариерното ориентиране

За четвърта поредна година, в периода 18 април – 22 май 2023 г.,  Регионално управление на образованието – Велико Търново провежда кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ:

  1. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата:
  1. Създаване на проект на класа „Моята първа книжка – професии на нашите родители“.

               Инициативата има за цел да запознае учениците от начален етап с различни професии, чрез изпълнение от тях на проектно базирани задачи: проучвания и подготовка на текст, съчинение, кратък разказ, стихотворение, песен, рисунка, фотоколаж и др. Идеята е учениците, с помощта на техните родители и близки, да изработят проект на илюстрована книжка в хартиен или електронен вариант, в който по иновативен и креативен начин да представят различни професии, включително и професиите на бъдещето.

  • „Интервю с професионалист“.

               Изготвяне на кратък видеофилм, анимирана презентация или статия за вестник/списание, чрез които да се представят различни професии, знанията, уменията и качествата които се изискват за тяхното упражняване. Учениците, съвместно със своите учители осъществяват посещение на реални работни места, където провеждат интервю, запознават се с условията и особеностите на работа в избраната фирма.

            Инициативата е насочена към учениците от прогимназиален етап с цел мотивиране към избраната от тях професия, създаване на адекватна самооценка, разширяване на познанията за професиите, информиране за възможностите и подпомагане на образователния избор.

  • Групови и индивидуални online срещи с консултанти от ЦПЛР – ОДК Велико Търново и ученици от V, VI и VII класове

          Подкрепа на учениците и техните родители за кариерното им ориентиране и бъдещата професионална реализация.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки: конкурс за есе на тема „Готов ли съм да стартирам собствен бизнес или да продължа семейния бизнес?“

          В конкурса могат да участват ученици от І и ІІ гимназиален етап. Конкурсът има за цел да покаже докoлĸo ca пoдгoтвeни млaдитe хора за стартиране на собствен бизнес или за участие в семейния бизнес, каква е тяхната мотивация, готови ли са да откликнат на предизвикателствата пред тях.

 През „Месеца на кариерното ориентиране“ ще се осъществят и различни, съобразени с възрастта на учениците, училищни инициативи Програма тук

Вярваме, че заедно отново ще успеем да направим Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ едно незабравимо преживяване за ученици, учители и родители!

На 25 октомври 2022 г. и в чест на 1 ноември – Деня на народните будители Регионално управление на образованието – Велико Търново организира на ежегодното тържествено отбелязване на празника с презентиране на живота и делото на личности – будители от по-ново време, които са родени на територията на област Велико Търново и са допринесли…

Домакинът на мероприятието, СУ „Георги Измирлиев“, най-голямото горнооряховско училище, посрещна ученици от новосформирани училищни групи, официални лица, спортни и културни дейци, готови да подкрепят младите хора в стремежа им заедно да изграждат и развиват своите личностни качества. Част от програмата на тържеството бяха мажоретния състав към ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица, акробатични изпълнения на…

  • 12.08.2022

Заповед за прекратяване на конкурса за училища без кандидати – изтегли Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед № РД06-635/05.07.2022 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли