Подбор за участие на учители в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“

Подбор за участие на учители в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“

В изпълнение Националната програма“Квалификация“ 2021 г., приета с Решение №188 от 05.03.2021 г. на Министерски съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка І Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерство на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 18-21 октомври 2021 г.

За участие в уебинара могат да кандидатстват действащи учители по история и цивилизации, философия, гражданско образование и чужд език. Документите на кандидатите за участие в семинара се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски оператор на адрес гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А — деловодство (на вниманието на Радостина Новакова – ръководител на национална програма „Квалификация”) или в сканиран вид на ел. адрес priemna@mon.bg.

Информация и образци на документи: https://www.mon.bg/bg/100934

Конференция за бъдещето на Европа

Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.

Европейските граждани могат да участват в Конференцията, за бъдещето на Европа по следните начини:

 • Многоезична цифрова платформа, на която гражданите ще могат да споделят идеи и да внасят предложения онлайн;
 • Децентрализирани събития – присъствени, хибридни или онлайн събития, организирани от отделни личности или различни организации;
 • Панел на европейските граждани, където ще се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа.

Допълнителна информация за горепосочената инициатива е налична на официалната страница: https://futureu.europa.eu/pages/about?1ocale=bg

Информационни материали относно Конференцията за бъдещето на Европа – изтегли

Утвърждаване на реализирания план-прием за учебната 2021/2022 година

Заповед за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности- изтегли

Свидетелсво за принос към опазване на общественото здраве

ДГ „Райна Княгиня“, с. Недан и ДГ „Св. Св.  Кирил и Методий“, с. Батак от община Павликени са образователните институции в област Велико Търново с най-висок процент ваксинирани педагогически и непедагогически персонал. Този неоспорим факт бе отбелязан и удостоен с връчване на Свидетелство за принос към опазване на общественото здраве и постигнати 70% ваксинирани педагогически специалисти и непедагогически персонал от министъра на образованието и науката.

На кратка, но тържествена церемония в Регионално управление на образованието – Велико Търново свидетелствата са връчени от инж. Розалия Личева на директорите на детските градини – госпожа Иванка Миронова и госпожа Богдана Хаджиева.

 

Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им към 08.09.2021 г. – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им към 24.08.2021 г. – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им към 09.08.2021 г. – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли 


Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети етап на класиране-2021 г. – изтегли


Свободни места за трети етап на класиране – изтегли


Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2021 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва от 21 юли 2021 до 22 юли 2021 г. включително.

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2021 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2021 г.


Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2021 г. – изтегли

Със заповед №РДРД06-699/12.07.2021 г.  на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. за следните паралелки:

 • Половин (0,5) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 840030 Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура, специалност 8400302 Ръководител движение в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Една (1) паралелка, професия 813100 Помощник-треньор, специалност 8131001 Помощник-треньор в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 523050 Техник на компютърни системи, специалност 5230501 Компютърна техника и технологии в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, гр. Велико Търново – от 26 места на 13 места;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220106 електрообзавеждане на транспортна техника в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, гр. Велико Търново – от 26 места на 13 места;
 • Една (1) паралелка, професия 621060 Фермер, специалност 6210601 Земеделец в Средно училище „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш – от 52 на 26 места.

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г.

Всеки седмокласник с родител:

 1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища (кратко ръководство за кандидатстване)

или

 1. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

 Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите копие свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2021 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Детайлна статистика на резултатите по БЕЛ и математика в VII клас – изтегли

 

Документи за участие в първи етап на класиране – държавен план-прием в VIII клас 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас  се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2021 г.;
ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;

Запознаване с оценени писмени работи от НВО по БЕЛ, математика и чужд език – Х клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-660/23.06.2021 г. на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново запознаването на учениците от Х клас с индивидуалната им писмена работа по български език и литература /БЕЛ/, математика и чужд език може да се извърши на 30 юни 2021 г. от 8,30 до 18,30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в Х клас по БЕЛ, по математика и по чужд език става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един   отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

Запознаване с оценени писмени работи от НВО по БЕЛ, математика и чужд език – VII клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-669/24.06.2021 г. на началника на Регионално управление на образованието- Велико Търново запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши в периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително от 8:30 до 18:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година. Европейските…

 • 16.03.2021

Заповед № РД-01-168 от 15.03 2021 г. на Министъра на здравеопазването – изтегли Заповед № РД-01-77 от 15.03 2021 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново – изтегли

съобщения