Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2016/2017 година „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ и „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ ще се състои на 7 юни 2017 г. /сряда/ от 11.00 часа в зала 1 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“, №1 Награди: Почетна награда „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ Татяна Дончева Данчева, директор на…

Статистическо разпределение на точките: Български език и литература Математика Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул….

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ– фаза 1“ – „Нов шанс за успех“ Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички…

1 НОЕМВРИ

  • 01.11.2016

Тържество на новопостъпилите учители в Регионалното управление на образованието по случай Деня на народните будители – 1 ноември

ТВОЯТ ЧАС

  • 07.10.2016

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ От началото на учебната 2016/2017 година стартира проектът „Твоят час“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основна цел…

1 2 3 4