Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите Административна услуга Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление
1647 Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване
916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави изтегли информация
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване 
2826 Удостоверени за признаване на квалификационни кредити изтегли информация
изтегли образец на заявление
Протокол устно заявяване 
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване
2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация изтегли информация 
изтегли образец на заявление 
протокол устно заявяване
2875

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване

Предложения, сигнали и жалби – изтегли

Анкетна карта за проучване на мнението на гражданите относно административното обслужване в РИО –  изтегли

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РУО – Велика Търново –  изтегли          

Цени на пощенските услуги, предоставяни от лицензирани пощенски оператори

Протокол за устно заявяване – изтегли

 

 

съобщения