Функции и отговорности на РУО – Велико Търново

Началник на РУО инж. Розалия Личева
стая 7
тел. (062) 61 63 15
e-mail: rio_vt@riovt.org
Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско
и информационно обслужване“ (АПФСИО)
Началник на отдел Красимира Петкова
стая 14
тел.: (062) 61 63 13
e-mail: kr_petkova@riovt.org
Главен счетоводител Петя Георгиева
стая 6
тел.: (062) 61 63 16
e-mail: p.georgieva@riovt.org
Юрисконсулт Росица Данкова
стая 5
тел.: (062) 61 63 75
e-mail: r_dankova@riovt.org
Старши експерт по
информационно осигуряване
Ивайло Чанков
стая 15
тел.: (062) 61 63 12
e-mail: i_chankov@riovt.org
Счетоводител – касиер Петя Петрова
стая 6
тел.: (062) 61 63 76
e-mail: p_petrova@riovt.org
Главен специалист –
човешки ресурси
Полина Недялкова
стая 5
тел.: (062) 61 63 25
e-mail: p_nedyalkova@riovt.org
Технически сътрудник Мая Давидова
стая 8
тел.: (062) 61 63 14
факс: (062) 62 80 37
e-mail: m_davidova@riovt.org
Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)
Началник на отдел инж. Катя Василева
стая 1
тел.: (062) 61 63 10
e-mail: k_vasileva@riovt.org
Старши експерт по
организация на средното образование
Лидия Прокопова
стая 2
тел.: (062) 61 63 78
e-mail: l_prokopova@riovt.org
Старши експерт по
организация на средното образование
 д-р Марта Николова
стая 4
тел.: (062) 61 63 26
e-mail: m_nikolova@riovt.org
Старши експерт по
организация на средното образование
Витан Витов
стая 1
тел.: (062) 61 63 17
e-mail: v_vitov@riovt.org
Старши експерт за
квалификация на педагогическите специалисти
Надя Лорето
стая 2
тел.: (062) 61 63 87
e-mail: n_loreto@riovt.org
Старши експерт по
предучилищно образование
Екатерина Миновска
стая 12
тел.: (062) 61 63 28
e-mail: riovt_minovska@yahoo.com
Старши експерт за обучението в начален етап Захаринка Чакалова
стая 12
тел.: (062) 61 63 88
e-mail: riovt_zchakalova@yahoo.com
Старши експерт по
професионално образование и обучение
Старши експерт по
български език и литература
Аделина Николова
стая 16
тел.: (062) 61 63 73
e-mail: a_nikolova@riovt.org
Старши експерт по
чужд език и майчин език
Вера Петрова
стая 4
тел.: (062) 61 63 20
e-mail: v_petrova@riovt.org
Старши експерт по
природни науки и екология
Бонка Долчинкова
стая 16
тел.: (062) 61 63 27
e-mail: b_dolchinkova@riovt.org
Старши експерт по
математика
Здравка Минчева
стая 13
тел.: (062) 61 63 72
e-mail: z_mincheva@riovt.org
Старши експерт по
обществени науки,  гражданско образование и религия
д-р Боянка Димитрова
стая 13
тел.: (062) 61 63 29
e-mail: rio_dimitrova@yahoo.com