Заповед РД06-655/10.09.2016 г. за утвърждаване на осъществения държавен прием за учебната 2016/2017 година в VIII клас – в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни училища, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни училища и в профилирани гимназии.

Свободни места след трети етап на класиране

Свободни места преди трети етап на класиране

Справки за минимален и максимален бал по  паралелките – първо класиране

Заповед №РД06-538/24.06.2016 г.  за закриване на паралелки след първи етап на класиране

Заповед №РД06-494/03.06.2016 г.  за подаване на заявления за класиране

Заповед №РД06-496/03.06.2016 г . за редът за запознаване с писмените работи

Запоред №РД06-389/28.04.2016 г.  за подаване на заявления за приемни изпити след завършен VII клас за проверка на способностите по изобразително изкуство

****************************************************

Заповед №РД06-848/29.07.2015 г. за утвърждаване на осъществения държавен прием за учебната 2015/2016 г. в VIII клас в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средниобщообразователни училища,  в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в среднообщообразователни училища и профилирани гимназии

Свободни места след трети етап на класирене

Заповед РД06-839/21.07.2015 г. за закриванена паралелка след трети етап на класирене и насочване на ученици

Справка за минимален и максилен бал по паралелки – първи етап на класиране

Заповед РД06-801/24.06.2015 г. за закриване на паралелки след първи етап на класиране

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

1. За участие в първи етап на приема след завършен VII клас в училищата от област Велико Търново се подава само едно заявление.

2. Заявлението трябва да се попълни четливо. В него по приоритет се подреждат специалностите или професиите от съответните училища, за които ученикът иска да кандидатства, т.е. на първо място се посочва най-желаната от него специалност или професия.

3. Служебна бележка с оценките се изисква само, когато се подава заявление в друга област.

4. Учениците завършили VII клас в училище от друга област, но желаещи да кандидатстват в училище от област Велико Търново, задължително представят служебна бележка с оценките от приемните изпити.

5. Медицинско свидетелство се изисква само при кандидатстване за професия или профил изкуства.

6. Ако кандидатът е приет по първото посочено от него желание, той следва да се запише. Ако не се запише в указания срок, губи мястото си в класирането.

7. Приети по второ или следващо желание могат да се запишат или да подадат заявление за второ класиране в училището, в което са приети. Мястото им в класирането се запазва.

8. Учениците, които не са класирани/приети по нито едно от посочените от тях желания, участват автоматично във второ класиране.

съобщения