Прием за учебната 2017/2018 година

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Обявен училищен прием РУО -I и V клас

Заповед за държавен план-прием за учебната 2017 – 2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с  професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа – Заповед №РД06-251/24.03.2017 г. 

Прием в I клас за учебната 2016/2017 година

Писмо №9105-122/13.04.2016 г. на заместник – министъра на образованието и науката

Писмо №9105-23/21.01.2016 г.  на министъра на образованието и науката, относно прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година

 

Държавен прием за учебната 2016/2017 година

Заповед за държавен прием за учебната 2016/2017 година за общинските профилирани гимназии и  профилирани паралелки в общинските СОУ и прием в непрофилирани паралелки в общинските СОУ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ, СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА, утвърден със Заповед № РД 09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката

Заповед за държавен прием за учебната 2015/2016 година за общинските профилирани гимназии и профилирани паралелки в общинските СОУ и прием в непрофилирани паралелки в общинските СОУ

съобщения