ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА 17.06.2017 Г. (СЪБОТА) И НА 18.06.2017 Г. (НЕДЕЛЯ) ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ 1 – ОТ 9.00 ДО 13.00 ЧАСА, ТЕЛ. 062/616310

Инструкция за подаване на документи за класиране!

План-прием за област Велико Търново

***

Прием за учебната 2017/2018 година

Центрове за подаване на докумети за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година:

  • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 16 и 19.06.17 г.;
  • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 16.06.2017 г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 16.06.2017 г.;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 16.06.2017 г.
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 16.06.2017 г.
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 16.06.2017 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и литература

Математика

***

Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 – Заповед №06-558/02.06.2017 г. на началника на РУО – Велико Търново 

***

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg

***

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

***

Обявен училищен прием РУО -I и V клас

***
Заповед за държавен план-прием за учебната 2017 – 2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с  професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа – Заповед №РД06-251/24.03.2017 г. 

 

съобщения