Прием за учебната 2018/2019 година

Прием 2018-2019-информация-27.04.2018

Заповед №РД06-346/29.03.2018 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединено училище от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли заповед


Заповед за допълнение и изменение заповеди № РД06-618/25.07.2017 г. и  № РД06-252/24.04.2017 г.  (след завършено основно образование VIII клас) 

***

Свободни места след трети етап на класиране (след завършено основно образование)

Заповед за закриване на паралелки след трети етап на класиране (след завършено основно образование VIII клас)


Свободни места СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП на класиране (след завършен VII клас)

***

Свободни места след втори етап на класирене (след завършено основно образование VIII клас)

Свободни места след първи етап на класиране (след завършено основно образование VIII клас)

***

Свободни места преди трети етап на класиране (след завършен VII клас)

***

Справка за минимален и максимален бал по паралелки след първо класиране

Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 28.06 до 30.06.2017 г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

***

Инструкция за подаване на документи за класиране!

***

Прием за учебната 2017/2018 година

Центрове за подаване на докумети за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година:

  • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 16 и 19.06.17 г.;
  • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 16.06.2017 г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 16.06.2017 г.;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 16.06.2017 г.
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 16.06.2017 г.
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 16.06.2017 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и литература

Математика

***

Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 – Заповед №06-558/02.06.2017 г. на началника на РУО – Велико Търново 

***

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg

***

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

***

Обявен училищен прием РУО -I и V клас

***
Заповед за държавен план-прием за учебната 2017 – 2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с  професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа – Заповед №РД06-251/24.03.2017 г.