УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Определената от началника на РУО – Велико Търново комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх.Георги Козаров, № 1, ет. 1, стая №8 /деловодство/, както следва:

Документи, които следва да бъдат представени съгласно чл.96, ал.2 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, са:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

При подаване на документите в РУО – Велико Търново, учениците се явяват с документ за самоличност.

Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.

За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Учениците, подали заявления, ще бъдат уведомени за решението на комисията. Насочените за прием ученици трябва да се запишат в училището в срок до 03 юли 2019 г. до 17,00 часа.

Списък на заболявания    Образец на заявлние

***

Заповед №РД06-383/30.04.2019 г. за утвърждаване на план-прием за учебната 2019-2020 г. в училищата от област Велико Търново

***

ПРОЕКТ  на заповед за държавен план-прием за учебната  2019-2020 г. в училищата от област Велико Търново

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@vali.bg  до 25.04.2019 включително

Прием за учебната 2018/2019 година

Заповед за реализирания държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в профилирани и професионални паралелки в училищата от област Велико Търново (допълнение) –изтегли

Заповед за реализирания държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в профилирани и професионални паралелки в училищата от област Велико Търново (допълнение) – изтегли

Заповед за реализирания държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в профилирани и професионални паралелки в училищата от област Велико Търново – изтегли

***

Информация за свободните места след трето класиране и срокове за попълването им по училища

***

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – трето класиране

Записване  на приетите ученици се извършва в училището от 27.07 до 30.07.2018 г. включително.

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в трети етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас се извършва от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места преди трети етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Всеки седмокласник с родител:

1.Може онлайн (https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2.Може да отиде в училището-гнездо ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата. Заявления в ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново ще се приемат на 20.07.2018 г., 23.07.2018 г. и 24.07.2018 г. от 8.00 до 18.00 часа.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училището-гнездо е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук – „КОД“ се попълва от служебното лице в училището-гнездо) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

Свободни места преди ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

***

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране

Записване  на приетите ученици се извършва в училището от 13.07 до 17.07.2018 г. включително.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 20-24 юли 2018 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране. Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 19.07.2018 г.

***

Справка за минимален и максимален бал – първо класиране

Запове №РД06-678/02.07.2018 г. за закриване на паралелки на първи етап на класиране

***

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран, от 04.07 до 06.07.2018 г. включително.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране. При второ класиране може да се класира на по-предно желание или в най-лошия вариант да остане  класиран в паралелката, в която е бил на първо класиране.

Ако ученик желае да участва на второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани никъде, автоматично участват във второто класиране.

 

***

На 23.06.2018  г. (събота) и 24.06.2018 г. (неделя) Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас  ще се подават в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас се извършва от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

Всеки седмокласник с родител:

1.Може онлайн (https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2.Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

Тук може да видите за кои паралелки от област Велико Търново се изисква медицинско свидетелство.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ!

***

Центрове за подаване на документи за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година:

 • ОУ „Св. П. Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 20 и 21.06.2018 г.;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 20.06.2018 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 20.06.2018 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 20.06.2018 г.;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 20.06.2018 г.;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 20.06.2018 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и  литература

Математика

***

Прием 2018-2019-информация-27.04.2018

Заповед №РД06-346/29.03.2018 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединено училище от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли заповед


Заповед за допълнение и изменение заповеди № РД06-618/25.07.2017 г. и  № РД06-252/24.04.2017 г.  (след завършено основно образование VIII клас) 

***

Свободни места след трети етап на класиране (след завършено основно образование)

Заповед за закриване на паралелки след трети етап на класиране (след завършено основно образование VIII клас)


Свободни места СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП на класиране (след завършен VII клас)

***

Свободни места след втори етап на класирене (след завършено основно образование VIII клас)

Свободни места след първи етап на класиране (след завършено основно образование VIII клас)

***

Свободни места преди трети етап на класиране (след завършен VII клас)

***

Справка за минимален и максимален бал по паралелки след първо класиране

Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 28.06 до 30.06.2017 г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

***

Инструкция за подаване на документи за класиране!

***

Прием за учебната 2017/2018 година

Центрове за подаване на докумети за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 16 и 19.06.17 г.;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 16.06.2017 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 16.06.2017 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 16.06.2017 г.
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 16.06.2017 г.
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 16.06.2017 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и литература

Математика

***

Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 – Заповед №06-558/02.06.2017 г. на началника на РУО – Велико Търново 

***

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg

***

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

***

Обявен училищен прием РУО -I и V клас

***
Заповед за държавен план-прием за учебната 2017 – 2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с  професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа – Заповед №РД06-251/24.03.2017 г.