Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите Административна услуга Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление
1647 Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство изтегли иформация
изтегли образец на заявление
916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави изтегли информация
изтегли образец на заявление
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) изтегли информация
 изтегли образец на заявление
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) изтегли информация
изтегли образец на заявление
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ Уизтегли информация
изтегли образец на заявление
1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга  изтегли информация
 изтегли образец на заявление

 

Предложения, сигнали и жалби – изтегли

Анкетна карта за проучване на мнението на гражданите относно администратимното обслужване в РИО –  изтегли

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване  в РУО – Велико Търново

Цени на пощенските услуги, предоставяни от лицензирани пощенски оператори