РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ЧЛ.217, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ В РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – Регистър декларации 03.2019

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ директори-02.03.2018

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ директори-24.01.2018

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ РУО-01.02.2018

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ ЦКО

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.3 ОТ ЗПРКИ – тук

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 И Т. 2 ОТ ЗПРКИ – тук

СПИСЪК НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 ОТ ЗПРКИ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО  – тук

СПИСЪК НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.2 ОТ ЗПРКИ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – тук

СПИСЪК НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.3 ОТ ЗПРКИ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО –  тук