1. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020
 2. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система;
 3. Нарастване дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование;
 4. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
 5. Основни приоритети в дейността на РУО – Велико Търново.
ІІ. 1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

·         Осигуряване на възможности за провеждане на консултации и допълнителни занимания с ученици, които имат затруднения в учебния процес

·         Превенция и ограничаване на ранното напускане на училище – осигуряване на възможности за допълнителни занимания в малки групи и обучение по индивидуални програми

·         Засилване ролята на предучилищната подготовка чрез разширяване обхвата на децата включени в задължителна предучилищна подготовка

·         Ефективност на взаимодействието между институциите, имащи отношение към проблема

 

 ІІ.2. Повишаване качеството на предучилищното и училищното образование в училищата от област Велико Търново

·         Подобряване на резултатите от обучението на учениците

·         Методическо подпомагане и подкрепа по прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на държавните образователни стандарти от образователните институции на територията на областта.

·         Повишаване квалификацията на учителите като гаранция за осигуряване на качествено образование

·         Подобряване на училищния мениджмънт

·         Ефективна контролна дейност

·         Подобряване на МТБ

 

   ІІ.3. Усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение в областта. Обвързване с потребностите на пазара на труда

 • Държавен прием по професии и специалности, необходими на регионалната икономика, съгласно регионалните и общински планова за развитие
 • По-ефективни връзки с работодателите, потребители на кадри при практическото обучение на учениците
 • Работа по проекти и програми
 • Развитие на публично-частното партньорство в образованието

 

ІІ. 4. Развитие на устойчиви публично-частни партньорства

 • Подобряване на административното, правно, финансово счетоводно и информационно осигуряване
 • Ефективна комуникация и екипност с регионални структури на държавната и общинска администрация

 

ІІ. 5. Укрепване на доверието към българския учител

 • Създаване на условия за продължаваща квалификация
 • Развиване на подкрепяща среда за повишаване квалификацията на учителите
 • Методическа подкрепа на новоназначени учители и учители с малък педагогически стаж
 • Популяризиране на постиженията на учителите от областта

 

Резултати от тематични проверки 2015-2016 година -тук