РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС
за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство под надслов
„МОЯТ РОДЕН ГРАД”
на тема
„Героизмът на Април – 1876”

Темата на конкурса е посветена на 145 г. от избухването на Априлското въстание, с акцент отбелязване на събитията във Великотърновския революционен окръг – гр.Бяла Черква, с. Мусина, с. Русаля, с. Дичин и Дряновския манастир

повече информация

Информационна база „заместващи учители“

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.

С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да бъдат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по..“ учебен предмет
– студенти в последната година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“, както и обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование
– студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование, могат да преподават обща, отраслова и специфична подготовка.

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят приложения формуляр, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.  Специфичните цели на процедурата са:

–       Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;

–       Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПНОИР: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=917,  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 .  

 

На вниманието на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Съгласно чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2021 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

Предлагаме образец на заявление при подаване до началника на Регионално управление на образование, Велико Търново – изтегли

Работна среща във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022 година

Регионално управление на образованието – Велико Търново проведе работна среща във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022  година. Участници бяха проф. д-р Любомира Попова – областен управител, директори на средни и обединени училища, професионални и профилирани гимназии и представители на работодатели и работодателски организации.

Инж. Розалия Личева представи пред работодателите от региона мрежата от училища, в които се реализира държавен план-прием, както и неговото изпълнение към 15.09.2020. Изнесена бе информация за броя на седмокласниците и профилите и професиите, по които те ще имат възможност да кандидатстват през настоящата учебна година.

Представителите на бизнеса активно се включиха в дискусията. Споделиха вижданията си, че бъдещите кадри на пазара на труда трябва да са с добра езикова подготовка  и професионални умения. Изразиха готовност за партньорство с училищата за осъществяване на обучение в реална работна среда, разработване на учебни програми за разширена и за специфична професионална подготовка и заявиха желание за последващи работни срещи.

Началникът на РУО – Велико Търново изведе акценти при планиране на държавния план-прием:

  • обучението на ученици в STEM профили и професии;
  • избор на специалности от Списъка със защитените от държавата специалности от професии или от Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
  • професионално образование и обучение в дуална форма.

Направените изводи очертаха главните приоритети при планирането. Водещи за областта са IT секторът и туризмът, но е необходимо да се обучават ученици и в останалите професионални направления за да се покрие широкият спектър от специалисти в различните икономически сфери.

РУО – Велико Търново предложи на директорите на училищата и гимназиите да обмислят и планират обучение по професионални направления, които дават възможност за по-широка реализация.

Всички участници се обединиха около идеята срещите да продължат за да се постигне оптимално планиране и реализиране на държавния план-прием за 2021-2022 година.

Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година  – презентация

Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием

Преминаване в ОРЕС

Организиране на обучението  

в училищата от област Велико Търново 

ОРЕС – Обучение от разстояние в електронна среда

 Дата на качване Училище Населено място Заповед Организация на обучението
24.11.2020 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ Дебелец №РД09-3428/24.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Бачо Киро“ Велико Търново №РД09-3385/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Елин Пелин“ Първомайци №РД09-3377/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Кл. Охридски“ Драганово №РД09-3377/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Димитър Благоев“ Велико Търново №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД09-161/23.11.2020 г. на директора на училището.

Преминаване на учениците от  VIа, VIб и VIв  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
23.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от  IIIа, IVв и Ха  клас в ОРЕС от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
20.11.2020 г. СУ  „Вела Благоева“ Велико Търново №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№1903-288/20.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от  VIб  клас в ОРЕС от 20.11.2020 г. до 27.11.2020 г.
20.11.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД07-112/19.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 24.12.2020 г. по график:

график

19.11.2020 г. СУ „Владимир Комаров“ Велико Търново №81/19.11.2020 г. на директора на училището Възобновяване на присъствени учебни занятия за III клас от 23.11.2020 г.
19.11.2020 г. СУ „Николай Катранов“ Свищов №РД09-3339/19.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от I до IV  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
19.11.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№382/18.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
19.11.2020 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№98/19.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VIII до ХII  клас в ОРЕС по график:

график

19.11.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“ Церова Кория №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г.
18.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3317/18.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
18.11.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ Павликени №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД08-265/18.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VIII до ХI  клас в ОРЕС по график:

график

17.11.2020 г. ОУ „Христо Смирненски“ Самоводене №РД09-3171/11.11.2020 г. на МОН;

№109/17.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 18.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ОУ „П.Р.Славейков“ Велико Търново №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№88/12.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 13.11. до 20.11.2020 г. включително
16.11.2020 г. ПХГ „Св.св.Кирил и Методий“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПМГ „В.Друмев“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Емилиян Станев“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Вела Благоева“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН;

№РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН

Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.;

Преминаване на IVБ клас в ОРЕС от 13.11. до 26.11.2020 г.

16.11.2020 г. СУ „Владимир Комаров“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН;

№73/12.11.2020 г.

Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.;

Преминаване на учениците от III, V,VI и VII  клас в ОРЕС от 13.11. до 27.11.2020 г. включително

16.11.2020 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СПГ по икономика Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГЕ „А.С.Попов“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГМД Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГТ „Д-р Васил Берон“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ЧПГ „АК Аркус“ ЕООД Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. Спортно училище Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. НУ „Ил. Макариополски“ Елена №РД09-3264/16.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от I  до IV  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Иван Н.Момчилов“ Елена №РД09-3264/16.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от I  до ХII  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Бачо Киро“ Павликени №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№РД04-393/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V  до VII  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г. и от 14.12.2020 г. до 23.12.2020 г.;

Преминаване на учениците от VIII  до ХI клас в ОРЕС от 30.11. до  11.12.2020 г.;

Преминаване на учениците от IIIБ  и IIIВ  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.

график

16.11.2020 г. СУ „Цветан Радославов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Николай Катранов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СПГ „Алеко Константинов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „А.Каралийчев“ Стражица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН

№242/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. СУ „Св.Кл.Охридски“ Сухиндол №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№30/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VI, IX  и ХI  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.

На 22 октомври 2020 г. пред монументален паметник „Асеневци“ в гр.  Велико Търново се проведе тържествено честване на 1 ноември – Ден на народните будители, организирано от РУО – Велико Търново, Община Велико Търново и ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. Тържеството уважиха с присъствието си г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, г-жа Любомира Попова, областен управител, инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново, инж. Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново, директори на училища, експерти от РУО, учители и ученици.

Спазвайки традицията, в честването бяха специално поканени новоназначените учители в област Велико Търново, за които учебната 2020/20201 година е начало на учителския им стаж. Те получиха грамоти и книги, както и топли пожелания и окуражителни думи  от официалните гости.

Специални номинации:

  • Най-младият учител в детска градина –  Анита Боева, ДГ „Райна Княгина“, с. Недан
  • Най-младият учител в училище – Галя Николова, учител в НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена
  • Учителят, преподаващ на най-много ученици (321) – Димитър Иванов,  учител по Човекът и природата и Физика и астрономия в Средно училище „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица;
  • Учителят пътуващ най-дълго до работата си – Ивелина Иванова, СУ „Св. Кл. Охридски“, с. Камен
  • Учителят преподаващ по най-много учебни предмети -Пламен Шишманов, ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица

Отличия за педагогически специалисти – община Велико Търново

За поредна година Община Велико Търново отличи най-добрите педагогически специалисти за учебната 2019/2020 г. с наградите „Св. Патриарх Евтимий“.

В категорията „Учител на годината“ призът в предучилищното образование получи Валентина Желязкова от Детска градина „Пролет“.

В началния етап бе отличена Антоанета Дочева-Йорданова от СУ „Владимир Комаров“.

Преподавателят по кларнет и ръководител на „Джуниър Бенд“ към СУ „Емилиян Станев“ Йордан Цветанов е носител на отличието в прогимназиален етап.

В гимназиалното образование с наградата е удостоена Даниела Маноилова – старши учител по химия в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“.

Екипите на Детска градина „Евгения Кисимова“ и Средно училище „Вела Благоева“ са носители на приза  „Св. Патриарх Евтимий“ в категория „Колектив на годината“.

Наградите бяха връчени от зам.-кмета на Велико Търново проф. Георги Камарашев на кратка церемония, проведена на открито и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Призьорите са определени с решение на Общинския съвет след заседание на Постоянната комисия по образование, наука и култура, която разглежда номинациите.

 

  • 09.02.2021

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство под надслов „МОЯТ РОДЕН ГРАД” на тема „Героизмът на Април – 1876” Темата на конкурса е посветена на 145 г. от избухването на Априлското въстание, с акцент отбелязване на събитията във Великотърновския революционен окръг –…

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети. С тази цел…

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование…

съобщения