БДП – План за действие 2020 г.

Отчет за изпълнение на мерките по БДП от План за действие 2020 г. – първо полугодие на 2020 г. – изтегли

Информация за трето класиране

Свободни места след трети етап на класиране към 10.08.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли 

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли 


Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети етап на класиране-2020 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране се извършва на 30 юли 2020 г.


Свободни места преди трети етап на класиране

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново в периода 24-27 юли 2020 г. (В училището гнездо могат да се подават документи на 24.07 и 27.07)

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн) или в училището гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново.

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но са изтеглили оригиналните си документи от училището, където са записани, могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училището-гнездо. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При подаване на заявлението представят оригинал на свидетелство за основно образование.

При изтегляне на документите, учениците не запазват местата, на които са били приети!

За третото класиране са обявени само незаетите места  след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране ще бъдат обявени на 29.07.2020 г.

 

Информация за второ класиране

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2020 г. – изтегли

Записване  на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва в училището до 22.07.2020 г. включително.

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново в периода 24-27 юли 2020 г. (В училището гнездо могат да се подават документи на 24.07 и 27.07)

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2020 г.

Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16.07.2020 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. Ако представите при записването в професионална паралалка, губите мястото си в класирането.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2020 г. – изтегли

Със заповед №РД06-404/10.07.2020 г.  на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. за следните паралелки:

 • Една (1) паралелка, професия 621010 Техник-растениевъд, специалност 6210103 Трайни насаждения в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Една (1) паралелка, професия 525010 Техник по транспортна техника, специалност 5250101 Автотранспортна техника в Професионална гимназия по транспорт „Васил Друмев“, гр. Стражица.

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 03.07.2020 г. до 07.07.2019 г.

Всеки седмокласник с родител:

1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища (кратко ръководство за кандидатстване )

или

2. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование. Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите и копие;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г., на 07.07.2020 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г. и на 07.07.2020 г.;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2020 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.

  График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

 

03 – 07 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 

до 13 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

до 16 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 

до 20 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 

до 22 юли 2020 г.
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

23 юли 2020 г.
 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 

24 – 27 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 

29 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

30 юли 2020 г.
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

 до 03 август 2020 г.
 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.
 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

 

до 14 септември 2020 г. вкл.

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Съгласно заповед №РД06-338/15.06.2020 г. на началника на Регионално управление на образованието запознаването с оценените писмени работи от НВО по български език и литература и математика в края на VII клас, може да се извърши на 01.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, стая №3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература и по математика се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


Статистика за успеваемост по полове и изпити за област Велико Търново – изтегли


Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2019/2020 година

На 25.06.2020 г., по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, осем педагогически специалисти получиха награди на тържествена церемония по Статут за присъждане и връчване на почетни награди в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново.

 

Категория „Заместник-директор на училище“

Сребрина Лилова, СПГ „Алеко Константинов“,  гр. Свищов

Категория „Учител в детска градина“

Марийка Дачева, ДГ „Райна Княгиня“, гр. Велико Търново

Категория „Учител в начален етап“

Даниела Велчева, СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

Категория „Учител в прогимназиален етап“

Никифор Тодоров, ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново

Категория „Учител в гимназиален етап“

Роза Кръстева-Попова, СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

Даниела Петрова, ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново

Венцислав Великов, ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени

Добринка Микова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов

Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“ ЕООД, гр. Велико Търново получи грамота за доказан професионализъм при подготовката на Випуск 2020 година, постигнал най-голям процент ученици с отлични оценки от държавните зрелостни изпити и за издигане на авторитета на образователната система в област Велико Търново през учебната  2019 / 2020 година.

Всички номинирани получиха грамота от РУО.

Проф. д-р Любомира Попова връчи наградите „Неофит Рилски“ на дванадесет директори и учители от областта. Почетното отличие на Министерство на образованието и науката се присъжда за дългогодишна високопрофесионална дейност в сферата на  образованието.

Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН

Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124

Обявявяне на конкус за длъжността „директор“ на училище

Заповед за обявяавне на конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища от област Велико Търново – изтегли
Примерно заявление за участие – изтегли
Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелства – изтегли
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат – изтегли

НП „Мотивирани учители“

Кандидатстване по Национална програма „Мотивирани учители”,

Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „начален учител“ или „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“

НП „Мотивирани учители“ Одобрена с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет

https://www.mon.bg/bg/100828

Цел Обезпечаване на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.
Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „начален учител“ или „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“
Срок за кандидатсване 23.06.2020 г.
Вид на обучението Едногодишно обучение в задочна/дистанционна форма
Изисквания към кандидатите по Модул 2 ·       Професионален опит като учител.

·       Висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“;

·       Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;

·       Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

Кандидатстване Подаване на заявление по образец с приложени копия на документи чрез:

·       системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;

·       писмо до официалната електронна поща на Регионалното управление на образованието – Велико Търново (rio_vt@riovt.org), за кандидатите, които работят в област Велико Търново;

·       център за административно обслужване на РУО – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, гр. Велико Търново за кандидатите, които работят в област Велико Търново.

Необходими документи за кандидатсване ·       Заявление по образец. Бланка на заявлението е публикувана на адрес: https://www.mon.bg/bg/100828

·       Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

·       Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

·       Професионална автобиография;

·       Мотивационно писмо;

·       Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“

·       Препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател;

·  Декларация за избор на университет.

Лице за контакт

 в РУО-В. Търново

Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език

тел. 062 / 61 63 20, e-mail: v_petrova@riovt.org

 

Свободни места след трети етап на класиране към 10.08.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли  Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли  Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети етап на класиране-2020 г. – изтегли Записване на приетите ученици на трети етап на класиране се извършва на…

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика. Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2020 г. – изтегли Записване  на приетите ученици на втори етап на класиране се…

съобщения