Държавен план-прием за 2024-2025 учебна година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране, 2024 г. – изтегли

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.
2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.
Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).


НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори етап на класиране. 


Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.

Всеки седмокласник с родител:

 • Може онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища. В сайта е приложено подробно ръководство за подаване на заявление.
 • Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (описано по-горе), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Минималните и максималните балове от кандиадтставенто през миналата учебна година може да видите в https://ruo-vt.bg/priem/darzhaven-priem/

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново могат да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 08.07.2024 г. до 09.07.2024 г. включително;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 08.07.2024 г. ;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 08.07.2024 г.

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

Резултатите от Националното външно оценяване за седмокласниците са публикувани на https://infopriem.mon.bg/.

Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код (от служебната бележка).

Статистика на успеваемостта по БЕЛ

Статистика на успеваемостта по математика

Статистика на успеваемост по БЕЛ и математика

Запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас през учебната 2023/2024 година може да се извърши в периода от 02.07.2024 г. до 04.07.2024 г. включително от 8:30 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаване с оценена писмена работа се извършва в присъствието на ученик и родител.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2023/2024 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

 • Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
 • Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
 • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност и представен входящ номер от служебната бележка за допускане до НВО.

Допълнително ще бъде публикувана информация за кандидатстване.

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 10. КЛАС

Резултатите от Националното външно оценяване за десетокласниците са публикувани на https://infopriem.mon.bg/.

Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код (от служебната бележка).

Учениците могат да се запознаят с индивидуалната си работа от НВО в края на Х клас в периода 24 – 26 юни 2024 г. от 14,00 часа до 17,30 часа по места, както следва:

по български език и литература в оценителски център в СПГИ „Д-р Петър Аладжов“, гр. Велико Търново, ул. „Панарет Рашев“ №24;

по математика  в оценителски център в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново, ул „Филип Тотю“ №20;

– по чужд език в стая №3 на Регионално управление на образованието, ул. Арх. Г. Козаров“ №1;

по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности/част 2 в оценителски център в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново, ул. „Вела Благоева“ №10.

НП „Квалификация на педагогическите специалисти“, Модул 2

Във връзка с изпълнението и организацията на дейностите по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г., приета с РМС № 295/24.04.2024 г. Ви информирам следното:

Модул 2 на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация, в зависимост от нуждите на училището, в което преподават и които формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти. С приоритет ще бъдат включвани желаещите да придобият професионална квалификация „учител по математика“, „учител по биология и здравно образование“, „учител по български и литература“, „учител по история и цивилизации“, „учител по физическо възпитание и спорт“, „учител по религия“.

Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемането на учителските длъжности, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена процедура на официалната страница на МОН и на РУО – Велико Търново, като процедурата включва подаване на заявление в РУО по образец с приложени копия на диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. за заемане на длъжността; препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит; професионална автобиография; мотивационно писмо; препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател.

На официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците, както и образци на заявление за кандидатстване и тристранен договор за участник.

Приложение:

 1. Процедура
 2. Образец на заявление
 3. Проект на договор
 4. Декларация на участник в НП КПС 2024г.
 5. Таблица за попълване на одобрените учители

Във връзка с изпълнението и организацията на дейностите по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г., приета с РМС № 295/24.04.2024 г. Ви информирам следното: Модул 2 на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна…

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2024-2025 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и…

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024-2025 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли