ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2018/2019 година

„НЕОФИТ РИЛСКИ“, „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ и „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

ГРАМОТИ ЗА УЧИТЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ, СПЕЧЕЛИЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА НА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ И ЗА ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ

 

МЕСЕЦ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ „МИСЛЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“

КРЪГЛА МАСА – 30.05.2019 ГОДИНА

На 30.05.2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала № 1 на Регионално управление на образованието – Велико Търново се проведе кръгла маса по повод закриване на Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ за представяне на резултатите от реализираните дейности в училищата от област Велико Търново. Гости на събитието бяха проф. д-р Любомира Попова, областен управител на област Велико Търново, работодатели, директори на училища.

В дните на кариерното ориентиране се проведе и конкурсът „Моята професия“. Изработените проекти бяха представени по време на кръглата маса от своите създатели. След края на събитието гостите с интерес разгледаха експонатите.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Определената от началника на РУО – Велико Търново комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх.Георги Козаров, № 1, ет. 1, стая №8 /деловодство/, както следва:

Документи, които следва да бъдат представени съгласно чл.96, ал.2 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, са:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

При подаване на документите в РУО – Велико Търново, учениците се явяват с документ за самоличност.

Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.

За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Учениците, подали заявления, ще бъдат уведомени за решението на комисията. Насочените за прием ученици трябва да се запишат в училището в срок до 03 юли 2019 г. до 17,00 часа.

Списък на заболявания    Образец на заявлние

***

Заповед №РД06-383/30.04.2019 г. за утвърждаване на план-прием за учебната 2019-2020 г. в училищата от област Велико Търново

 

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА

Регионално управление на образованието – Велико Търново за поредна година организира две представителни междуучилищни изяви на областно ниво за популяризиране на постиженията на учениците, включени в групи по извънкласни дейности:

Великденска изложба с изделия и рисунки на учениците, работещи в творчески практико-приложни клубове и групи по извънкласни дейности. Изложбата е експонирана във фоайето на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Великденски концерт с участие на певчески и танцови формации от групи по извънкласни дейности. Концертът се състоя в залата на ЦПЛР/ОДК – Велико Търново на 17.04.2019 г.

ПРОЛЕТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА, 2019 Г.

От 19 до 21 април 2019 г. в ПМГ „Васил Друмев“ се проведоха Пролетните състезания по информатика по графика на Министерство на образованието и науката. За десети пореден път Регионално управление на образованието – Велико Търново и ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново са домакини на престижната проява. Състезанието се организира със съдействието на Община Велико Търново.

Участие в състезанията взеха 213 ученици от 12 области на страната – Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Хасково, Шумен,  Ямбол.

На-много призови места заеха ученици на Софийската математическа гимназия. От Велико Търново най-добре се представи Даниел Петров Трополинов от Х клас, профил информатика. Той се класира на 8 място в групата IX-X клас. Петър Пламенов Бончев от VIII клас, профил Хардуерни и софтуерни науки, получи много добра оценка.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“

С Решение №172/29.03.2019 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми за развитие на образованието за 2019 г.

Националната програма „Мотивирани учители“ включва три дейности, както следва:

Дейност I – Включване на мотивирани учители с доказан професионален опит за работа по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии в училища с идентифицирани проблемни области, включително с ниски образователни резултати на учениците и ученици с нисък социален статус. Обхвата на участниците е до 80 учители.

Дейност II – Обучения на специалисти без педагогическа квалификация за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, както и допълване при до планирания брой със специалисти за придобиване на квалификация „учител по биология и здравно образование“ и „учител по химия и опазване на околната среда“. Обхвата на участниците е до 100 специалисти.

Дейност III – Обучения на учители, заети към момента в системата на училищното образование чрез създаване на условия за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“ и „учител по религия“, както и допълване до планирания брой участници за придобиване на квалификация „учител по биология и здравно образование “, „учител по химия и опазване на околната среда“ и „ресурсен учител“. Обхвата на участниците е до 150 действащи учители. Тази дейност се организира от регионалните управления на образованието (РУО).

За да бъдат идентифицирани потребностите на училищата е необходима регистрация  в https://teachers.mon.bg/ , където се заявяват действителните и прогнозни дефицити от специалисти. Това е необходимо от една страна, за да се картографират потребностите от специалисти и от друга – информацията да бъде взета предвид  при определянето на квотите за обучение на учители по Дейност III, както и последващото насочване на обучените по програмата за свободни работни места.

Повече информация за програмата е публикувана на страницата на МОН на следния адрес: https://www.mon.bg/bg/100653

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1166, e-mail: p.fetfova@mon.bg

Срок за кандидатстване:

Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: v.grigorova@mon.bg

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: l.dodev@mon.bg

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: v.a.georgieva@mon.bg

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПИТА НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОБРИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ИНСТИТУЦИИТЕ“

На 11 април 2019 г. в Зала № 1 на РУО – Велико Търново се проведе ежегодната Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата за повишаване на качеството на училищното образование и добрите педагогически практики за квалификационна дейност в институциите”.

В кръглата маса взеха участие с презентации и доклади педагогически специалисти от област Велико Търново, област Габрово, област Варна и област Русе.

Директори, заместник-директори и учители от различните образователни институции обмениха опит, добри практики и нови идеи в следните тематични области:

  • Повишаване качеството на училищното образование;
  • Добри практики в организацията и отчитането на вътрешно-квалификационните дейности в училищата.

На форума присъстваха експерти от РУО – Варна, РУО – Габрово и РУО – Русе и бяха представени 15 добри практики, на следната тематика:

Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново

Видеоклип „Иновативното управление на училището и образователния процес – гаранция за по-високо качество на учебния процес”

Автори: Никифор Тодоров – р-л направление ИКТ, Валентина Найденова – зам.-директор по УД, Ивелина Михайлова – учител в начален етап

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе

Представяне на добра практика с презентация „Компетентността на учителя като условие за качествено образование и лична удовлетвореност от професията“

Автор: Маргарита Янакиева-Йорданова, директор

 Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Представяне на добра практика с презентация „Развитие на ключовите компетентности и емоционалната и социалната компетентност на учениците в прогимназиален етап“

Автори: Димитрина Докимова – заместник-директор по учебна дейност и Ивелина Петкова, педагогически съветник

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Севлиево

Представяне на добра практика с презентация „Повишаване качеството на училищното образование чрез добрите педагогически практики“.

Автори: К. Пандурска и С. Чакър

 Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Представяне с презентация „Добри практики за повишаване на качеството на училищното образование“

Автор: Даниела Христова Кенарева – старши учител по биология и здравно образование

Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени

Представяне с презентация „Заедно можем повече“ – условия за успешна социална реализация на учениците”

Автори: Виолета Радославова Петрова, Нели Иванова Славчева-Харитонова, Емилия Александрова Иванова-Великова, Илина Бориславова Стефанова, Цветан Георгиев Георгиев, Ренета Георгиева Георгиева, Христина Руменова Фидосиева, Анка Йорданова Атанасова, Атанас Пенчев Петров, Емил Димитров Ненков, Нелка Йорданова Иванова, Павлина Йосифова Филева, Димитър Николов Кушев

 Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Русе

Представяне на добра практика с презентация „Дизайн шампиони“ – отвъд пределите на училищното образование. Успешни и сплотени.“

Автори: Биляна Алексиева – директор; Мая Роева-Иванова – училищен психолог; Магдалена Петкова – учител в прогимназиален етап; Мирослава Минчева – учител в начален етап

 Основно училище  „ Неофит Рилски“ – гр. Габрово

Представяне на добра практика с презентация „Разработване на методология за внедряване на наставничеството в образователната институция”.

Автор: Дарина Дончева Генева

 11.30 – 11.40 часа – Основно училище „Отец Паисий“, гр. Варна

Представяне на добра практика с презентация „Виртуална учителска стая“.

Автор: Искра Неделчева – заместник-директор учебна дейност

 Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“, гр.Севлиево

Представяне на добра практика с презентация „Добра практика в часовете по електромонтажна практика – учене чрез практика“.

Автор: инж.Дияна Александрова Николова – старши учител практическо обучение

 Основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Велико Търново

Представяне с презентация „Добри практики в организиране и отчитане  на вътрешно-квалификационните дейности в ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново”

Автор: Теменужка Иванова Георгиева –  главен учител в начален етап

 Основно училище „Христо Ботев”- гр. Габрово

Представяне на добра практика с презентация „Обучението по английски език чрез прилагане на методите „ Учене чрез действие ” и „Учене чрез преживяване ”.

Автор: Росица Стефанова-старши учител по английски език

 Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Представяне на добра практика с презентация „Напред с усмивка“

Автори: Стоянка Николова – учител по математика, Тодорка Иванова – учител по математика

 Основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Велико Търново

Представяне с презентация „Добри педагогически практики за повишаване  качеството на образованието в начален етап”

Автор: Силвия Николаева – старши учител в начален етап

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА

МЕСЕЦ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ „МИСЛЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“

На 10.04.2019 година в Центъра за подкрепа за личностно развитие  – Общински детски комплекс – Велико Търново началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново откри Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“. Събитието бе уважено от заместник областния управител на област Велико Търново, представители на общинските администрации от област Велико Търново, директори и заместник-директори на училища. Инициативата дава началото на редица изяви във всички училища от областта – срещи с работодатели, викторини, изложения, състезания, конкурси, дни на отворените врати, дни на професиите и други.

Програма

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.