ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от 01.08.2016 г. държавните, общинските и частните училища по чл. 38, ал. 1 – начални, основни, гимназии, обединени, средни, и училищата по чл. 39, ал. 2, т.1, 2 и 3 – спортните училища, училищата по културата и училищата по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.

Съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗПУО иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

 • Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението.
 • Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.
 • Използват нови методи на преподаване.
 • Разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни планове.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-22/18.01.2017 г.,  Ви представяме информация относно изготвяне на училищни проекти за иновативни училища и процедурата по кандидатстване, в съответствие с действащата нормативна уредба.

До директорите на училища, област Велико Търново

Изх. №РД22-2/05.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НУ, ОУ, СУ,
ПРОФЕСИОНАЛНА И ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: очаквано в периода 09-13.01.2017 г. влошаване на времето

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че на основание чл. 19, ал. 1, т. 18 от  Наредба №12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, директорът отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд.

Предвид очакваното в периода 09-13.01.2017 г. влошаване на времето, обилен снеговалеж и понижаване на температурите да се предприемат следните мерки:

– за поддържане на необходимата температура и недопускане на температури под определените норми в класните стаи за осигуряване на нормално протичане на учебния процес.

– при снегонавявания, обледеняване и непочистени пътища училищните автобуси да се съобразяват с метеорологичните условия и да не предприемат пътувания.

– при непредвидени и извънредни обстоятелства да се спазва чл. 8. (1), (2), (3)  от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование своевременно да уведомява началника на РУО.

С уважение,

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
началник на Регионално управление
на образованието
Велико Търново

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОРАДИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА, 
НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

 

 • община Велико Търново – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Горна Оряховица – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Елена – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Златарица – 9, 10 и 11 януари 2017 г.
 • община Лясковец – 9 и 10 януари 2017 г.ново
 • община Павликени – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Полски Тръмбеш – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Свищов – 9 и 10 януари 2017 г.
 • община Стражица – 9 и 10  януари 2017 г.ново
 • община Сухиндол – 9  и 10  януари 2017 г. ново

Кандидатстване за иновативни училища

Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година – тук

Линк към електронния формуляр за попълване от училищата в страната, които ще кандидатстват за включване в Списъка на иновативните училища чрез подаване на училищни проекти за иновации до 31.01.2017 г. Кандидатстването ще се извършва само по електронен път

https://www.surveymonkey.com/r/INNOVATIVE_SCHOOLS

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише подробно иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

За иновативни училища могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища без специализираните. Техните проекти трябва да бъдат предварително приети на педагогически съвет и одобрени от родителите на учениците, които ще засяга иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от най-малко двама членове на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищно и училищно образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

 

Нов шанс за успех

esmon3

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ– фаза 1“ – „Нов шанс за успех“

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни

Повече информация за целите, обхвата и кандидатстване по проекта на сайта http://novshans.mon.bg/?m=2

 

Конкурс

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Обява

Списък на допуснатите кандидати за за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

ТВОЯТ ЧАС

esmon3

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

От началото на учебната 2016/2017 година стартира проектът „Твоят час“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. По проекта ще се финансират извънкласни дейности:

 • за преодоляване на обучителни затруднения;
 • по интереси;
 • за работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане;
 • за организиране на изяви на учениците, включени в извънкласните дейности;
 • за участие в междуучилищни извънкласни дейности.

Повече информация за целите и обхвата на проект „Твоят час“ може да намерите тук

За нуждите на проекта е разработена електронна платформа, в която могат да се регистрират както училищата, така и всички физически и юридически лица, които искат да предлагат образователни услуги.

Срокът за регистриране в електронната платформа на всички заинтересовани лица е 12 октомври 2016 г. Регистрацията можете да направите на адрес http://tvoiatchas.mon.bg/.

На същия адрес са публикувани и изискванията към физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности.

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ– фаза 1“ – „Нов шанс за успех“ Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички…

1 НОЕМВРИ

 • 01.11.2016

Тържество на новопостъпилите учители в Регионалното управление на образованието по случай Деня на народните будители – 1 ноември

УВАЖАЕМИ  УЧИТЕЛИ, УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители и отдаваме своята почит към паметта на големите българи, извели страната ни сред семейството на свободните народи и дали тласък на българското Възраждане. Повече от всякога нашата нация се нуждае от всеотдайна просветителска дейност. В днешния 21 век най-конвертируемата валута е знанието, а…

съобщения