Информационна база „заместващи учители“

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.

С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да бъдат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по..“ учебен предмет
– студенти в последната година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“, както и обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование
– студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование, могат да преподават обща, отраслова и специфична подготовка.

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят приложения формуляр, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

формуляр: https://forms.gle/MjHw2nduWbDZ2eZo6

15.09.2020 г.

БДП – План за действие 2020 г.

Отчет за изпълнение на мерките по БДП от План за действие 2020 г. – първо полугодие на 2020 г. – изтегли

Информация за трето класиране

Свободни места след трети етап на класиране към 04.09.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране към 10.08.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли 

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли 


Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети етап на класиране-2020 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране се извършва на 30 юли 2020 г.


Свободни места преди трети етап на класиране

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново в периода 24-27 юли 2020 г. (В училището гнездо могат да се подават документи на 24.07 и 27.07)

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн) или в училището гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново.

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но са изтеглили оригиналните си документи от училището, където са записани, могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училището-гнездо. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При подаване на заявлението представят оригинал на свидетелство за основно образование.

При изтегляне на документите, учениците не запазват местата, на които са били приети!

За третото класиране са обявени само незаетите места  след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране ще бъдат обявени на 29.07.2020 г.

 

Информация за второ класиране

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2020 г. – изтегли

Записване  на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва в училището до 22.07.2020 г. включително.

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново в периода 24-27 юли 2020 г. (В училището гнездо могат да се подават документи на 24.07 и 27.07)

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2020 г.

Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16.07.2020 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. Ако представите при записването в професионална паралалка, губите мястото си в класирането.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2020 г. – изтегли

Със заповед №РД06-404/10.07.2020 г.  на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. за следните паралелки:

 • Една (1) паралелка, професия 621010 Техник-растениевъд, специалност 6210103 Трайни насаждения в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Една (1) паралелка, професия 525010 Техник по транспортна техника, специалност 5250101 Автотранспортна техника в Професионална гимназия по транспорт „Васил Друмев“, гр. Стражица.

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 03.07.2020 г. до 07.07.2019 г.

Всеки седмокласник с родител:

1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища (кратко ръководство за кандидатстване )

или

2. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование. Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите и копие;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г., на 07.07.2020 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г. и на 07.07.2020 г.;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2020 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.

  График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

 

03 – 07 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 

до 13 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

до 16 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 

до 20 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 

до 22 юли 2020 г.
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

23 юли 2020 г.
 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 

24 – 27 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 

29 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

30 юли 2020 г.
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

 до 03 август 2020 г.
 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.
 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

 

до 14 септември 2020 г. вкл.

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Съгласно заповед №РД06-338/15.06.2020 г. на началника на Регионално управление на образованието запознаването с оценените писмени работи от НВО по български език и литература и математика в края на VII клас, може да се извърши на 01.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, стая №3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература и по математика се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


Статистика за успеваемост по полове и изпити за област Велико Търново – изтегли


Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2019/2020 година

На 25.06.2020 г., по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, осем педагогически специалисти получиха награди на тържествена церемония по Статут за присъждане и връчване на почетни награди в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново.

 

Категория „Заместник-директор на училище“

Сребрина Лилова, СПГ „Алеко Константинов“,  гр. Свищов

Категория „Учител в детска градина“

Марийка Дачева, ДГ „Райна Княгиня“, гр. Велико Търново

Категория „Учител в начален етап“

Даниела Велчева, СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

Категория „Учител в прогимназиален етап“

Никифор Тодоров, ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново

Категория „Учител в гимназиален етап“

Роза Кръстева-Попова, СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

Даниела Петрова, ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново

Венцислав Великов, ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени

Добринка Микова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов

Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“ ЕООД, гр. Велико Търново получи грамота за доказан професионализъм при подготовката на Випуск 2020 година, постигнал най-голям процент ученици с отлични оценки от държавните зрелостни изпити и за издигане на авторитета на образователната система в област Велико Търново през учебната  2019 / 2020 година.

Всички номинирани получиха грамота от РУО.

Проф. д-р Любомира Попова връчи наградите „Неофит Рилски“ на дванадесет директори и учители от областта. Почетното отличие на Министерство на образованието и науката се присъжда за дългогодишна високопрофесионална дейност в сферата на  образованието.

Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН

Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети. С тази цел…

Свободни места след трети етап на класиране към 04.09.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли Свободни места след трети етап на класиране към 10.08.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли  Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли  Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети…

съобщения