Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 03.07.2020 г. до 07.07.2019 г.

Всеки седмокласник с родител:

1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища (кратко ръководство за кандидатстване )

или

2. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование. Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите и копие;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

  • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г., на 07.07.2020 г.;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г. и на 07.07.2020 г.;
  • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2020 г.;
  • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.

    График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

 

03 – 07 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 

до 13 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

до 16 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 

до 20 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 

до 22 юли 2020 г.
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

23 юли 2020 г.
 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 

24 – 27 юли 2020 г.
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 

29 юли 2020 г.
 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

30 юли 2020 г.
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

 до 03 август 2020 г.
 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.
 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

 

до 14 септември 2020 г. вкл.

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Съгласно заповед №РД06-338/15.06.2020 г. на началника на Регионално управление на образованието запознаването с оценените писмени работи от НВО по български език и литература и математика в края на VII клас, може да се извърши на 01.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, стая №3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература и по математика се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


Статистика за успеваемост по полове и изпити за област Велико Търново – изтегли


Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2019/2020 година

На 25.06.2020 г., по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, осем педагогически специалисти получиха награди на тържествена церемония по Статут за присъждане и връчване на почетни награди в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново.

 

Категория „Заместник-директор на училище“

Сребрина Лилова, СПГ „Алеко Константинов“,  гр. Свищов

Категория „Учител в детска градина“

Марийка Дачева, ДГ „Райна Княгиня“, гр. Велико Търново

Категория „Учител в начален етап“

Даниела Велчева, СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

Категория „Учител в прогимназиален етап“

Никифор Тодоров, ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново

Категория „Учител в гимназиален етап“

Роза Кръстева-Попова, СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

Даниела Петрова, ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново

Венцислав Великов, ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени

Добринка Микова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов

Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“ ЕООД, гр. Велико Търново получи грамота за доказан професионализъм при подготовката на Випуск 2020 година, постигнал най-голям процент ученици с отлични оценки от държавните зрелостни изпити и за издигане на авторитета на образователната система в област Велико Търново през учебната  2019 / 2020 година.

Всички номинирани получиха грамота от РУО.

Проф. д-р Любомира Попова връчи наградите „Неофит Рилски“ на дванадесет директори и учители от областта. Почетното отличие на Министерство на образованието и науката се присъжда за дългогодишна високопрофесионална дейност в сферата на  образованието.

Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН

Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124

Обявявяне на конкус за длъжността „директор“ на училище

Заповед за обявяавне на конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища от област Велико Търново – изтегли
Примерно заявление за участие – изтегли
Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелства – изтегли
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат – изтегли

НП „Мотивирани учители“

Кандидатстване по Национална програма „Мотивирани учители”,

Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „начален учител“ или „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“

НП „Мотивирани учители“ Одобрена с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет

https://www.mon.bg/bg/100828

Цел Обезпечаване на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.
Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „начален учител“ или „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“
Срок за кандидатсване 23.06.2020 г.
Вид на обучението Едногодишно обучение в задочна/дистанционна форма
Изисквания към кандидатите по Модул 2 ·       Професионален опит като учител.

·       Висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“;

·       Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;

·       Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

Кандидатстване Подаване на заявление по образец с приложени копия на документи чрез:

·       системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;

·       писмо до официалната електронна поща на Регионалното управление на образованието – Велико Търново (rio_vt@riovt.org), за кандидатите, които работят в област Велико Търново;

·       център за административно обслужване на РУО – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, гр. Велико Търново за кандидатите, които работят в област Велико Търново.

Необходими документи за кандидатсване ·       Заявление по образец. Бланка на заявлението е публикувана на адрес: https://www.mon.bg/bg/100828

·       Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

·       Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

·       Професионална автобиография;

·       Мотивационно писмо;

·       Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“

·       Препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател;

·  Декларация за избор на университет.

Лице за контакт

 в РУО-В. Търново

Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език

тел. 062 / 61 63 20, e-mail: v_petrova@riovt.org

 

Панорама на професиите в област Велико Търново

Скъпи седмокласници,

Предстои да направите важен избор за продължаване на образованието си.

Представяме на Вашето внимание „Панорама на професиите“ в професионалните гимназии, обединените училища, профилираните гимназии и средните училища с професионални паралелки в област Велико Търново.

Направете Вашия избор осъзнато и мотивирано, за да сбъднете мечти си!

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИТЕ
СПЕЦИАЛНОСТ УЧИЛИЩЕ, НАСЕЛЕНО
МЯСТО
ЛИНК КЪМ ПРЕДСТАВЯ-
НЕТО НА СПЕ-ЦИАЛНОСТТА 
ЛИНК КЪМ ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В УЧИЛИЩЕТО ЛИНК КЪМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТО-ДАТЕЛИТЕ
Автоматизирани системи СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново  отвори  отвори  отвори
Автотранспортна техника Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, Горна Оряховица  отвори   отвори
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Златарица  отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори   отвори
ПГ по транспорт „В. Друмев“, Стражица   отвори
Административно обслужване СУ “ Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш   отвори   отвори   отвори
Архитектурна реставрация ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Банково дело ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Водно
строителство
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Горско и ловно стопанство СУ „Иван Николов Момчилов“, Eлена  отвори   отвори
Графичен дизайн СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Деловодство
и архив
ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница  отвори   отвори
Екскурзоводство ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична
техника в ХВП
ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица  отвори
Експлоатация
на автомобилния транспорт
ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Електрически машини и апарати СУ „Св. Кл. Охридски“, Сухиндол  отвори
Електроенер-
гетика
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Електронна търговия Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори отвори
ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица   отвори  отвори   отвори
ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, Свищов
  отвори  отвори   отвори
Електрообза-
веждане на производство
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори
Електрообза-
веждане на транспортна техника
ПГ по електроника „А. С. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Земеделец СУ “ Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш  отвори   отвори   ЗП Емил Стамов
ЗП Филю Георгиев Майсторов
Извършване на термални процедури в балнеоло-
гични и други възстанови-
телни центрове
Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново  отвори   отвори
Икономическа информатика Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

отвори

отвори

Интериорен
дизайн
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори
Кетъринг ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори   отвори
Компютърна графика СУ „Бачо Киро“, Павликени  отвори
СУ „Димитър Благоев“, Свищов   отвори
Компютърна техника и технологии ПГ по електроника „А. С. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица   отвори  отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори  отвори
Локомотиви и вагони ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Машини и
системи с ЦПУ
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени  отвори   отвори   отвори
Мебелно производство Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори   отвори
Металообра-
ботващи машини
ПГ по МСС „Никола Златарски“, Златарица  отвори   отвори
Механизация на селското
стопанство
ПГ по МСС „Никола Златарски“, Златарица  отвори   отвори  отвори
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени   отвори  отвори   отвори

отвори

СУ „Св. Кл. Охридски“, с. Камен   отвори
Моден дизайн ПГ по моден дизайн, Велико Търново  отвори    отвори   отвори

отвори

Оперативно счетоводство ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори  отвори
Организация и технология на фризьорските услуги ПГ по моден дизайн, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

Организация на обслужването в хотелиерството ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Организация на туризма и свободното време ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфра-
структура
ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Парково строителство и озеленяване ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства ПГ по транспорт „В. Друмев“, Стражица  отвори   отвори
Полиграфия ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица  отвори
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени   отвори  отвори   отвори
Помощник-треньор по вид спорт Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново  отвори
Приложно програмиране Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, Велико Търново  отвори
Приложно програмиране ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица   отвори
СУ „Иван Николов Момчилов“, Eлена   отвори  отвори
Производство и преработка на мляко и млечни продукти ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени  отвори   отвори   отвори
Производство на кулинарни изделия и напитки Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори   отвори   отвори
Производство на месо, месни продукти и риба СУ „Максим Райкович“, Лясковец  отвори  отвори
Производство на облекло от текстил СУ „Максим Райкович“, Лясковец  отвори   отвори
Производство на сладкарски изделия СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Златарица  отвори   отвори
Производство на хляб и хлебни изделия СУ „А. Каралийчев“, Стражица  отвори   отвори   отвори
СУ „Св. Кл. Охридски“, Сухиндол   отвори
Работник в производство на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения Обединено училище „Отец Паисий“, с. Майско  отвори
Рекламна графика ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Ръководител движение ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Системно програмиране ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, Свищов
 отвори   отвори   отвори
Строителство и архитектура ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Съдебна администрация Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново  отвори   отвори
Трайни насаждения ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица   отвори

 

Панорама на предучилищното образование

Конкурс „Професия на бъдещето“

В конкурса „Професия на бъдещето“, организиран по повод на Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ се включиха ученици от 27 училища от областта с рисунки и съчинения по темата. Произведенията пресъздават развитието и промяната на съществуващи професии и появата на нови през 21 век. Учениците представиха оригинални идеи във виртуалното пространство и доказаха своите способности да творят и да се обединяват в условията на обучение в електронна среда.

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО: „ …И МОЙТЕ ПЕСНИ ВСЕ ЩЕ СЕ ЧЕТАТ“

Над 40 училища от областта се включиха в инициирания от РУО маратон на четенето. Така във виртуалното пространство отново прозвучаха Вазови произведения, четени и рецитирани от поколения българи.

Празничните видеоклипове са част от кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“ и са посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Те са публикувани на сайта на съответното училище.

Отправеното предизвикателство обедини усилията на учители, ученици и родители, а пророческите „…и мойте песни все ще се четат“ се оказаха реалност.

Уважаеми родители и ученици, Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 03.07.2020 г. до 07.07.2019 г. Всеки седмокласник с родител: 1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в…

Съгласно заповед №РД06-338/15.06.2020 г. на началника на Регионално управление на образованието запознаването с оценените писмени работи от НВО по български език и литература и математика в края на VII клас, може да се извърши на 01.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, стая…

Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2019/2020 година На 25.06.2020 г., по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, осем педагогически специалисти получиха награди на тържествена церемония по Статут за присъждане и връчване на почетни награди в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново….

съобщения