Пенсионирани директори и експерти се събраха на среща на поколенията

Бивши директори на училища и експерти се събраха на традиционна среща на поколенията в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Началникът на РУО приветства гостите и им пожела светли празници.

Присъстващите си припомниха случки и събития от съвместната им работа.

В края на тържеството всички си пожелаха здраве и до нови срещи.

Виж още снимки

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

                                        

Допълнение към график за обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – отвори 

Актуализиран график за обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – отвори

 


Тема „Иновации в спортните игри“
Обучителна организация: Сдружение „Алтернатива за теб“
30.11.2018 – 9.00 часа
ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий“, Спортен комплекс
линк към снимки

Тема на обучението „Киберсигурност и дигитално гражданство за учители“
Обучителна организация – Орак Инженеринг ЕООД
Проведено на 28.11.2018 – 9.00 часа
ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“
линк към снимки

Тема „Коучинг“
Обучителна организация: Бонев Груп ЕООД
Лектор: Ивелин Бонев
29.11.2018      09:00:00 ч.
СУ „В.Грънчаров“
линк към снимки


Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ се включиха в обучения 547 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от трите тематични направления по проекта от Дейност 1 в 27 групи от 15 до 25 педагогически специалисти в следните обучителни програми:

Интелигентност и креативност. Разпознаване и развитие на потенциала на децата и учениците;

Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система;

Педагогическото взаимодействие при работа с деца-билингви;

Облачни технологии – офис36;

Управление на поведението: Методът Circle Time;

Коучинг;

Киберсигурност и дигитално гражданство за учители;

Развиване на емоционална интелигентност у учениците;

Мотивация на индивида в образователните институции;

Усъвършенстване грамотността на учениците в I-IV клас;

Всеки ученик ще бъде отличник: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност;

Интерактивна детска градина;

Електронна класна стая в училище;

Иновации в спортните игри;

Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес;

Методи и подходи за решаване на конфликти;

Иновативни практики в образованието;

Обученията стартираха на 23.11.2018 г. с темата „Педагогическото взаимодействие при работа с деца-билингви“ в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени.  Линк към снимки.

На всички успешно преминали обучението лица ще бъде издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още 60 педагогически специалисти от област Велико Търново.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първи ноември – Ден на народните будители

За трета поредна година Регионално управление на образованието, „Сдружение за образователни инициативи 19“ към Основно училище „Бачо Киро“ и Община Велико Търново организират среща на младите учители от област Велико Търново.

Избран е Деня на будителите, защото учителите винаги са събуждали българския дух.

На срещата са поканени учителите, за които учебната 2018-2019 година е първата година в училище, детска градина или център за специална образователна подкрепа. Всеки от тях получи специално послание по случай 1 ноември и книгата „Асеневци” на историка и почетен гражданин на Велико Търново проф. Пламен Павлов.

 

 


Презентации на ученици по повод

1 ноември – Ден на народните будители

Процедура за мобилност за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново

Повече информация

Срок за подаване на документи от 30.10.2018 до 09.11.2018 включително

Списък допуснати и недопуснати кандидати

Обява – „старши експерт по професионално образование“

Обява за длъжността „старши експерт по професионално образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в регионално управление на образованието – Велико Търново

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Приложение-2 към чл.17, ал.1 – заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Велико Търново – изтегли 

 

Конкурси за директори

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинско училище трябва да познават и прилагат – изтегли

Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  общинско училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-812/21.09.2018 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС

ЗА НАПИСВАНЕ ЕСЕ НА ТЕМА: “160 ГОДИНИ БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ – ИЗВОР НА РОДОЛЮБИЕ“ – Регламент

НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Национален инспекторат по образованието – https://nio.government.bg/

Линк към сайта може да намерите и в „Полезни връзки“

 

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.