НП „Квалификация на педагогическите специалисти“, Модул 2

Във връзка с изпълнението и организацията на дейностите по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г., приета с РМС № 295/24.04.2024 г. Ви информирам следното:

Модул 2 на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация, в зависимост от нуждите на училището, в което преподават и които формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти. С приоритет ще бъдат включвани желаещите да придобият професионална квалификация „учител по математика“, „учител по биология и здравно образование“, „учител по български и литература“, „учител по история и цивилизации“, „учител по физическо възпитание и спорт“, „учител по религия“.

Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемането на учителските длъжности, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена процедура на официалната страница на МОН и на РУО – Велико Търново, като процедурата включва подаване на заявление в РУО по образец с приложени копия на диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. за заемане на длъжността; препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит; професионална автобиография; мотивационно писмо; препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател.

На официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците, както и образци на заявление за кандидатстване и тристранен договор за участник.

Приложение:

 1. Процедура
 2. Образец на заявление
 3. Проект на договор
 4. Декларация на участник в НП КПС 2024г.
 5. Таблица за попълване на одобрените учители

Месец на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“

Реализиране на кампания за кариерно ориентиране на учениците „Мисля за моето бъдеще“, учебна 2023-2024 година

За пета поредна година, в периода 26 март – 26 април 2024 г.  Регионално управление на образованието – Велико Търново организира и проведе кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“.

В инициативите се включиха ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

 • Категория: представяне на „Професията, за която мечтая“ чрез изработване на макет:

В РУО – Велико Търново са изложени 85 атрактивни проекта, представящи по нестандартен и креативен начин 54 професии, към които проявяват интерес ученици от  I, II, III и IV клас от 29 училища в областта. Чрез изработени от тях проекти учениците показват професиите за които мечтаят: лекар, зъболекар, зъботехник, ветеринарен лекар, ветеринарен асистент, учител, фармацевт, програмист, строител, комбайнер, плувец, футболист, треньор, акушер-гинеколог, животновъд, тракторист, маникюрист, фризьор, еколог, инженер пътно строителство, орнитолог, фермер, сладкар, автомонтьор, моден дизайнер, геймър, пожарникар, балерина, художник, пианист, актьор, шивач, астронавт, космонавт, полицай, стюардеса, военен, лаборант, готвач, археолог, певец, пчелар, багерист, медицинска сестра, електромонтьор, оптичен сплайсър, професионален шофьор, предприемач, агроном, градинар – озеленител, механик, часовникар.

За изработването на макетите са използвани достъпни материали – картон, цветни листи, бои, флумастери, лепило, платове, пластмасови и други подходящи детайли, части и елементи.

 • Категория: „Кариерен лексикон“:

В инициативата участваха ученици от прогимназиален етап на образование от 23 училища от област Велико Търново. Учениците проведоха срещи с избрани от тях специалисти, предоставиха им за попълване предварително изготвени бланки с въпроси каква е упражняваната от тях професия, как протича един работен ден, какви са най-важните качества и умения, необходими за упражняването и. Осъществено бе организирано посещение на реални работни места, където учениците проведоха интервю, запознаха се на място с условията и особеностите на работа.

Създадени са 28 кариерни лексикони на хартиен носител и 8 в електронен вариант. Един от лексиконите е посветен на професиите на бъдещето: архитект на изкуствен интелект, VR инженер, генетичен инженер, космически инженер, дизайнер на домашни роботи.

 • Категория: „Създаване на видео подкаст“.     

Ученици от гимназиален етап на обучение от 13 училища от област Велико Търново представят 44 успешно реализирали се в практиката по професията, по която са се обучавали в училище възпитаници на училището и/или други вдъхновяващи за успех и кариерно ориентиране личности: ТВ журналист – репортер и водещ на телевизия, мениджър на интернационален екип в областта на туризма, учител в професионално направление „Туризъм“, директор на отдел в голяма туристическа верига, представител за Югоизточна Европа на голяма хотелиерска компания с хотели в над 20 страни, координатор производство, председател на винарна изба, предприемач, фризьор, моден дизайнер, автомонтьори в автосервиз, кулинар-сладкар, управител на ресторант, докторант в Технически университет – Пловдив, председател на младежко сдружение; ръководител транспорт в компания – партньор на училището в практическото обучение на учениците;  мениджър човешки ресурси – в компания – партньор на училището при провеждане на дуално обучение, професор в ТУ – Габрово, преподавател в Нов български университет в областта на електрониката, преподавател в катедра „Компютърни системи и технологии“, програмист на изкуствен интелект и преподавател в международна организация по мехатроника; софтуерен инженер в английска компания; служител в международна компания за изграждане на офшорни ветропаркове във Великобритания, главен инженер експлоатация, локомотивен инструктор, началник цех ремонт на електрически локомотиви, ръководител движение, строителен инженер, графичен дизайнер, управител на учебна фирма, шофьор на тежкотоварен автомобил, координатор обучение и развитие на персонала във фирма, преподавател на деца в школа за народни танци, както и по професии: „Икономист-информатик“, „Оперативен счетоводител“, „Организатор интернет приложения“, „Финансист“ и др.

Създадените епизоди от подкасти са публикувани в сайта на съответното училище, в рубрика за кариерно ориентиране на учениците.

     През „Месеца на кариерното ориентиране“ са осъществени и други, съобразени с възрастта на учениците училищни инициативи в следните направления:

 • „Панорама на образованието“ –  форум с участие на над 18 училища от област Велико Търново;
 • Гостуване на родители и кариерни говорители в училище и представяне на професиите им пред учениците;
 • Професиографски екскурзии – посещения на работни места в местни фирми, институции, общини, медии и др.;
 • Карнавал на професиите;
 • Викторини за професиите;
 • Дни на професиите и талантите;
 • Дни на отворените врати на училището;
 • Изложба на ученически проекти, свързани с различни професии;
 • Конкурси и състезания по професии;
 • Срещи с вдъхновяващи лидери и професионалисти.

          В ЦПЛР – ОДК Велико Търново за учениците от V, VI и VII класове се проведоха  индивидуални и групови срещи с кариерни консултанти.

Държавен план-прием за 2024-2025 учебна година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2024-2025 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2024 г до 21.05.2024 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-449/26.04.2024 г.

 • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението се подава от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024-2025 година

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024-2025 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли (публикувано 29.04.2024 г.)

Във връзка с изпълнението и организацията на дейностите по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г., приета с РМС № 295/24.04.2024 г. Ви информирам следното: Модул 2 на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна…

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2024-2025 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и…

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024-2025 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли