ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПОДАВАТ ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА В СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА:

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново, от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица, на 17.06.2016 г. и на 20.06.2016 г.;

НУ „Ил. Макариополски“ – Елена, на 17.06.2016 г.;

ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени, на 17.06.2016 г.;

ОУ „Ф. Сакеларевич“ – Свищов, на 17.06.2016 г.;

ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица, на 17.06.2016 г.

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ ОРИГИНАЛ И КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

1. За участие в първи етап на приема след завършен VII клас в училищата от област Велико Търново се подава само едно заявление, независимо в кое от горните училища е подадено.

2. Заявлението се подава от ученик, придружен от родител/настойник.

3. Заявлението трябва да се попълни четливо. В него по приоритет се подреждат специалностите или професиите от съответните училища, за които ученикът иска да кандидатства, т.е. на първо място се посочва най-желаната от него специалност или професия.

4. Служебна бележка с оценките се изисква само, когато се подава заявление в друга област.

5. Учениците завършили VII клас в училище от друга област, но желаещи да кандидатстват в училище от област Велико Търново, задължително представят служебна бележка с оценките от приемните изпити.

6. Медицинско свидетелство се изисква  при кандидатстване за професия или профил изкуства.

7. Ако кандидатът е приет по първото посочено от него желание, той следва да се запише. Ако не се запише в указания срок, губи мястото си в класирането.

8. Приети по второ или следващо желание могат да се запишат или да подадат заявление за второ класиране в училището, в което са приети. Мястото им в класирането се запазва.

9. Учениците, които не са класирани/приети по нито едно от посочените от тях желания, участват автоматично във второ класиране.

Допълнителна информация за кандидатстване след завършен VII клас

Резултати ДЗИ

Резултати от държавни зрелостни изпити май 2016:

http://rezultati.zamaturite.bg

http://zamaturite.bg/rezultati

РЕЗУЛТАТИ VII КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАСhttp://7klas.mon.bg/

Статистиказа успеваемост по БЕЛ и математика 2016 г .

Информация за обявяване на резултатие, запознаване с писмените работи и подаване на документи за класиране – тук

Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

От 03.05.2016г. до 21.05.2016 г.  в стая № 8 в РИО – Велико Търново се приемат документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания; ученици от ДОВДЛРГи ученици, настанени в приемни семейства след завършен VІІ клас или основно образование съгласно Раздел V от Наредба №11/28.03.2005г.

 

Необходими документи:

1. Заявление с подредени желания;

2.Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяващи класа и срочните оценки от първия учебен срок;

3. – Протокол от специализираната профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за ученици с хронични заболявания)

- Служебна бележка, удостоверяваща настаняване в ДОВДЛРГ (за ученици, настанени в ДОВДЛРГ);

- Нотариално заверено копие от договор за настаняване в приемно семейство ( за ученици, настанени в приемни семейства).

КОНКУРС

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново – Списък

Конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново – Обява

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПОДАВАТ ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА В СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА: ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново, от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –…

Резултати от държавни зрелостни изпити май 2016: http://rezultati.zamaturite.bg http://zamaturite.bg/rezultati

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС - http://7klas.mon.bg/ Статистиказа успеваемост по БЕЛ и математика 2016 г . Информация за обявяване на резултатие, запознаване с писмените работи и подаване на документи за класиране – тук

съобщения