НП „Мотивирани учители“

Важно!

Нов срок за кандидатстване по Национална програма „Мотивирани учители“:

Кандидатите за дейност 6.1 „Кадрово осигуряване на училища с идентифицирани проблемни области с мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии“, за подбор, насочване и сключване на трудови договори с училища с ниски резултати  подават документи в МОН до 21.10.2019 г.

Кандидатите за дейност 6.2.А и 6.2.Б „Въвеждаща обучителна програма и обучение във висше училище на специалисти с висше образование с ОКС „бакалавър“ или „магистър без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на ПК „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование ,и химия и опазване на околната среда“ подават документи в МОН до 21.10.2019 г.

Кандидатите за дейност 6.3.А и 6.3.Б „Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, чужди езици, религия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и ресурсен учител“ подават документи в РУО – Велико Търново до 31.10.2019 г.

Национални дни за учене през целия живот

В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година за пета поредна година  се провеждат Национални дни за учене през целия живот.

Инициативата се организира от Министерството на образованието и науката със съдействието на Областна администрация – Велико Търново и Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Над 400 ученици от училищата във Велико Търново и гости участваха в шествие до  Изложението на институции за професионално образование и обучение на възрастни пред паметник Асеневци.

Изложение-конкурс „Младежко техническо творчество в Горна Оряховица”

50 екипа от техническите университети и от професионални гимназии в страната участват в четвъртото изложение-конкурс  „Младежко техническо творчество в Горна Оряховица”.

УРЕДИ И РОБОТИ В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, 3D ПРИНТЕРИ, КОИТО МОГАТ ДА СКАНИРАТ СТАВИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, дронове, умни къщи и електроуреди, умни автомобили, хуманоидни роботи са част от изобретенията, които участниците показват в Горна Оряховица. Изложението откри  заместник-министъра на образованието и науката – г-жа Таня Михайлова.

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за подаване на проектни предложения по Конкурсна процедура 33.18-2019 г. до 11.10.2019 г.

Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.

Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“

Конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите.

Регламент – изтегли
Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи – изтегли
Номинационен формуляр за учители и учителски екипи – изтегли
Декларация за информираност и съгласие – изтегли

Утвърден държавен план-прием 2019/2020 г.

Заповед за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

Писмо МОН относно събиране на средства от родители

Писмо на Министерство на образованието и науката с изх. № 9107-157/11.09.2019 г. относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища – изтегли

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – трето класиране 2019 г.

Записване на приетите ученици се извършва в училището до 31.07.2019 г.

На 01.08.2019 г. ще бъдат обявени незаетите места след трети етап на класиране.

****

Свободни места преди трети етап на класиране

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-25 юли 2019 г.

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но са изтеглили оригиналните си документи от училището, където са записани, могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата-гнезда. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При подаване на заявлението представят оригинал на свидетелство за основно образование.

При изтегляне на документите, учениците не запазват местата, на които са били приети!

За третото класиране са обявени само незаетите места  след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

Училище-гнездо за област Велико Търново – ОУ „Св. П. Евтимий“, гр. Велико Търново

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2019 г.

Записване  на приетите ученици се извършва в училището до 22.07.2019 г. включително.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 24-25 юли 2019 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2019 г.

 

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.