Интерактивна карта на образователни институции в област Велико Търново, които осъществяват прием след завършен 7 клас

Месец на кариерното ориентиране, 2022 г.

В периода 18.04.2022 г. – 20.05.2022 г. Регионално управление на образованието – Велико Търново за трета поредна година провежда кампания „Месец на кариерното ориентиране“.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас на всички училища в  област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

Областните дейности, инициирани от РУО – Велико Търново, са предвидени в три категории:

I. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата

1. Създаване на проект „Моето родословно професионално дърво“ – В инициативата са включени 35 училища в областта. Учениците, с помощта на своите родители и близки са изработили професионално родословно дърво на семейството си. При изработването на родословното дърво са използвани различни  видове приложни техники и материали. Най-атрактивните проекти са оформени в изложби в самите училища и в РУО – Велико Търново.

2. „Интервю с професионалисти“ – В инициативата участват 31 училища, като екипи от ученици са осъществили посещения на реални работни места, с цел провеждане на разговор с представител на избрана професия. Учениците са се свързали предварително със специалистите от конкретна професия и са подготвили са въпросите на интервюто с тях.

3. Групови и индивидуални online срещи с консултанти от ЦПЛР – ОДК Велико Търново  са проведени с ученици от V, VI и VII класове от 15 училища в област Велико Търново с цел  запознаване с професии и специалности, съобразени с техните потребностите и интереси.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки:

1. „Панорама на професиите“ – В рамките на  тази дейност  училищата, които ще имат прием по нови професии за учебната 2022/2023 г. да изготвят кратък видеоматериал или презентация (с продължителност до 3 минути) за представяне на всяка от новите специалности, който да бъде публикуван на официалния сайт на училището.

2. Конкурс „Моята мечтана професия“  – Учениците от 19 училища в област Велико Търново участват в конкурс за изработване на рисунка, комикс, колаж с фотографии или действащ макет/модел, в часовете за практически дейности, учебна/лабораторна практика и за заниманията по интереси. В началото на месец май ще бъде проведено публично представяне на проектите в образователната платформа Microsoft Teams.

През „Месеца на кариерното ориентиране“ 54 училища осъществят множество  други училищни инициативи по темата в следните направления:

  •  Викторини;
  •  Дни на отворените врати;
  •  Дни на професиите;
  •  Състезания, конкурси;
  •  Изложения на изделия, изработени от ученици в професионални паралелки;
  •  Други инициативи.

Подаване на заявления от ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2022/2023 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

  • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2022 г до 21.05.2022 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Може да изпратите документите също и по куриер или по пощата (препоръчваме с обратна разписка).

  • Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.
  • За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-368/26.04.2022 г.

  • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

В периода 15 февруари – 15 март 2022 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“. В рамките на един месец ще се осъществи онлайн обмен на добри практики между училищата в областта, под формата на: Представяне на открити педагогически практики в реално време в Teams или на запис. Откритите практики…

Съгласно чл. 50а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави,…