24 МАЙ

 

2-картичка-за-24-май

Знанието е върховна сила. Сила, свързана с предаването на любов и добрина, на труд и вдъхновение, на амбиция и успех. 

Желая Ви постоянство и вяра по пътя към знанието!

ЧЕСТИТ 24 МАЙ – ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКОТО СЛОВО, ДУХ И КУЛТУРА!

инж. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
началник на Регионален инспекторат
по образованието – Велико Търново

 

Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

От 03.05.2016г. до 21.05.2016 г.  в стая № 8 в РИО – Велико Търново се приемат документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания; ученици от ДОВДЛРГи ученици, настанени в приемни семейства след завършен VІІ клас или основно образование съгласно Раздел V от Наредба №11/28.03.2005г.

 

Необходими документи:

1. Заявление с подредени желания;

2.Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяващи класа и срочните оценки от първия учебен срок;

3. – Протокол от специализираната профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за ученици с хронични заболявания)

- Служебна бележка, удостоверяваща настаняване в ДОВДЛРГ (за ученици, настанени в ДОВДЛРГ);

- Нотариално заверено копие от договор за настаняване в приемно семейство ( за ученици, настанени в приемни семейства).

КОНКУРС

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново – Списък

Конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново – Обява

  • 03.05.2016

Заповед за подаване на заявления за приемни изпити след завършен VII клас за проверка на способностите по изобразително изкуство

АЗ БУКИ

  • 24.03.2016

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 12 от 24 март т.г., се публикуват заповеди на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева. С документите се обявяват свободни места за учители в Европейските училища – Брюксел IV, Брюксел I, Брюксел II, Люксембург…

съобщения