Проект на заповед за план-прием за учебната 2021/2022 година

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 23.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@riovt.org до 22.04.2021 г. включително.

Олимпиади и състезания

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката провеждането на националните кръгове на олимпиадите по философия, английски език, биология и здравно образование и испански език, както и на всички състезания за периода 22 март – 31 март 2021 г. се отлага.

Новите дати на цитираните олимпиади и състезания ще бъдат обявени допълнително.

Национална програма „Мотивирани учители”

Одобрена с Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерски съвет

https://www.mon.bg/bg/100941 

Цел Обезпечаване на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.
Модули на програмата Модул 1 „Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива“;

Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“;

Модул 3 „Действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати“.

Вид на обучението Едногодишно обучение в задочна/дистанционна форма във висше учебно заведение
Изисквания към кандидати-те по Модул 2 ·   Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

·   Професионален опит като учител, притежава висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“, „ресурсни учители“ и „начални учители“

·   Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;

·   Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

·   Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 за кандидатите за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“.

Необходими документи за кандидатст-ване по Модул 2 ·  Заявление по образец. Бланка на заявлението е публикувана на адрес: https://www.mon.bg/bg/100941;

·  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

·  Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

·  Професионална автобиография;

·  Мотивационно писмо;

·  Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидатстващи за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“

·  Подкрепящо писмо/препоръка от настоящия работодател;

·  Декларация за избор на университет в свободен текст.

Срок и начин за кандидатст-ване 31.03.2021 г.

 Модул 1 и Модул 3 – попълване на електронен формуляр, публикуван на следния линк: https://zaednovchas.bg/participant/

Модул 2  – подаване на заявление по образец с приложени копия на документи, подробно описани в приложената Процедура за подбор, се приемат в РУО-Велико Търново чрез:

·   системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;

·   писмо до официалната електронна поща на РУО – Велико Търново: rio_vt@riovt.org;

·   на място в центъра за административно обслужване в РУО – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, гр. Велико Търново.

Лице за контакт Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Велико Търново

тел. 062 / 61 63 20, e-mail: v_petrova@riovt.org

Процедура за подбор и срокове НП Мотивирани учители 2021 г. – изтегли;

Заявление – изтегли;

Проект на ДОГОВОР – изтегли.

 

Глобална инициатива „Седмица на парите“

Заповед № РД-01-168 от 15.03 2021 г. на Министъра на здравеопазването – изтегли

Заповед № РД-01-77 от 15.03 2021 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново – изтегли

Заключителен етап от обучението за оценяване в електронна среда

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ,  КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ И СА УЧАСТВАЛИ В  ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 Уведомяваме всички учители в начален етап и учители по математика, които са преминали обучение за оценяване в електронна среда на изпитни работи в IV клас по БЕЛ и математика и в VII и Х клас по метематика:

  • На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа новообучените учители трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.
  • Участниците в стрес теста следва да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
  • Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС
за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство под надслов
„МОЯТ РОДЕН ГРАД”
на тема
„Героизмът на Април – 1876”

Темата на конкурса е посветена на 145 г. от избухването на Априлското въстание, с акцент отбелязване на събитията във Великотърновския революционен окръг – гр.Бяла Черква, с. Мусина, с. Русаля, с. Дичин и Дряновския манастир

повече информация

Информационна база „заместващи учители“

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.

С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да бъдат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по..“ учебен предмет
– студенти в последната година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“, както и обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование
– студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование, могат да преподават обща, отраслова и специфична подготовка.

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят приложения формуляр, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.  Специфичните цели на процедурата са:

–       Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;

–       Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПНОИР: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=917,  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 .  

 

На вниманието на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Съгласно чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2021 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

Предлагаме образец на заявление при подаване до началника на Регионално управление на образование, Велико Търново – изтегли

  • 16.03.2021

Заповед № РД-01-168 от 15.03 2021 г. на Министъра на здравеопазването – изтегли Заповед № РД-01-77 от 15.03 2021 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново – изтегли

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ,  КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ И СА УЧАСТВАЛИ В  ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  Уведомяваме всички учители в начален етап и учители по математика, които са преминали обучение за оценяване в електронна среда на изпитни работи в IV клас по БЕЛ и математика и в VII и Х клас по метематика:…

съобщения