Държавни зрелостни изпити

Вход към изпитни зали за ДЗИ по

Български език и литература – 19.05.2021 г. в училища с два входа

 

 1. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

Главен вход:

Ученици разпределени в зали №№: 305, 307, 308, 309, 310, 311

 

Южен вход – спортна площадка – вход от ул. „Тракия“:

Ученици разпределени в зали №№: 312, 313, 317, 319, 322

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Вход Юг (основен)

Ученици разпределени в зали №№:107; 108; 109; 110 и 111

 

Вход Изток

Ученици разпределени в зали №№:112; 220; 221; 222 и 224

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново

Вход А

Ученици разпределени в зали №№: 307, 308, 310, 402, 403, 405

Вход Б

Ученици разпределени в зали №№: 311,313, 314, 406

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново

Централен вход от север 

Ученици разпределени в зали №№: 401, 402, 403, 405, 406, 407

Топла връзка от север

Ученици разпределени в зали №№: 311, 312, 313, 314

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново

Вход А – Спортно училище

Ученици разпределени в зали №№: 205, 207, 208, 211, 219, 220

Вход Б – СУ „Г. С. Раковски“

Ученици разпределени в зали №№: 401, 402, 404, 405

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени

Вход А

Ученици разпределени в зали №№: 102, 104, 105, 107, 204, 208

Вход Б

Ученици разпределени в зали №№: 112, 113, 114, 115, 116

 

Обучение на външни инспектори към Национален инспекторат по образованието

Националния инспекторат по образованието  организира обучение за външни инспектори.

Предстоящо обучение ще се проведе през м. юли 2021 г. при спазване на всички мерки и препоръки на здравните власти.

За повече информация – тук.

Национален кръг на олимпидата по информационни технологии

Съгласно Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии защитата на проектите е публична. В тази връзка, Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата кани всеки който желае да гледа представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии, да се включи в публичните видео стрийминг канали на 8 май 2021 г. от 10,30 часа:

 1. Мултимедийни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream1
 2. Интерактивни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream2
 3. Софтуерни приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream3
 4. Мултимедийни игри и симулации – https://www.twitch.tv/noit2021stream4
 5. Интернет на нещата – https://www.twitch.tv/noit2021stream5
 6. Разпределени уеб приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream6

Държавен план-прием

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2021/2022 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2021 г до 21.05.2021 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Може да изпратите документите също и по куриер или по пощата (препоръчваме с обратна разписка).

 • Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.
 • За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство , съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-488/26.04.2021 г.

 • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

 

Проект на заповед за план-прием за учебната 2021/2022 година

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 23.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@riovt.org до 22.04.2021 г. включително.

Олимпиади и състезания

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката провеждането на националните кръгове на олимпиадите по философия, английски език, биология и здравно образование и испански език, както и на всички състезания за периода 22 март – 31 март 2021 г. се отлага.

Новите дати на цитираните олимпиади и състезания ще бъдат обявени допълнително.

Национална програма „Мотивирани учители”

Одобрена с Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерски съвет

https://www.mon.bg/bg/100941 

Цел Обезпечаване на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.
Модули на програмата Модул 1 „Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива“;

Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“;

Модул 3 „Действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати“.

Вид на обучението Едногодишно обучение в задочна/дистанционна форма във висше учебно заведение
Изисквания към кандидати-те по Модул 2 ·   Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

·   Професионален опит като учител, притежава висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“, „ресурсни учители“ и „начални учители“

·   Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;

·   Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

·   Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 за кандидатите за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“.

Необходими документи за кандидатст-ване по Модул 2 ·  Заявление по образец. Бланка на заявлението е публикувана на адрес: https://www.mon.bg/bg/100941;

·  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

·  Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

·  Професионална автобиография;

·  Мотивационно писмо;

·  Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидатстващи за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“

·  Подкрепящо писмо/препоръка от настоящия работодател;

·  Декларация за избор на университет в свободен текст.

Срок и начин за кандидатст-ване 31.03.2021 г.

 Модул 1 и Модул 3 – попълване на електронен формуляр, публикуван на следния линк: https://zaednovchas.bg/participant/

Модул 2  – подаване на заявление по образец с приложени копия на документи, подробно описани в приложената Процедура за подбор, се приемат в РУО-Велико Търново чрез:

·   системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;

·   писмо до официалната електронна поща на РУО – Велико Търново: rio_vt@riovt.org;

·   на място в центъра за административно обслужване в РУО – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, гр. Велико Търново.

Лице за контакт Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Велико Търново

тел. 062 / 61 63 20, e-mail: v_petrova@riovt.org

Процедура за подбор и срокове НП Мотивирани учители 2021 г. – изтегли;

Заявление – изтегли;

Проект на ДОГОВОР – изтегли.

 

 • 16.03.2021

Заповед № РД-01-168 от 15.03 2021 г. на Министъра на здравеопазването – изтегли Заповед № РД-01-77 от 15.03 2021 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново – изтегли

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ,  КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ И СА УЧАСТВАЛИ В  ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  Уведомяваме всички учители в начален етап и учители по математика, които са преминали обучение за оценяване в електронна среда на изпитни работи в IV клас по БЕЛ и математика и в VII и Х клас по метематика:…

съобщения