Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас

Свободни места за трети етап на класиране – изтегли


Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2021 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва от 21 юли 2021 до 22 юли 2021 г. включително.

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2021 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2021 г.


Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2021 г. – изтегли

Със заповед №РДРД06-699/12.07.2021 г.  на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. за следните паралелки:

 • Половин (0,5) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 840030 Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура, специалност 8400302 Ръководител движение в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Една (1) паралелка, професия 813100 Помощник-треньор, специалност 8131001 Помощник-треньор в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 523050 Техник на компютърни системи, специалност 5230501 Компютърна техника и технологии в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, гр. Велико Търново – от 26 места на 13 места;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220106 електрообзавеждане на транспортна техника в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, гр. Велико Търново – от 26 места на 13 места;
 • Една (1) паралелка, професия 621060 Фермер, специалност 6210601 Земеделец в Средно училище „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш – от 52 на 26 места.

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г.

Всеки седмокласник с родител:

 1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища (кратко ръководство за кандидатстване)

или

 1. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

 Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите копие свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2021 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Детайлна статистика на резултатите по БЕЛ и математика в VII клас – изтегли

 

Документи за участие в първи етап на класиране – държавен план-прием в VIII клас 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас  се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2021 г.;
ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;

Запознаване с оценени писмени работи от НВО по БЕЛ, математика и чужд език – Х клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-660/23.06.2021 г. на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново запознаването на учениците от Х клас с индивидуалната им писмена работа по български език и литература /БЕЛ/, математика и чужд език може да се извърши на 30 юни 2021 г. от 8,30 до 18,30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в Х клас по БЕЛ, по математика и по чужд език става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един   отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

Запознаване с оценени писмени работи от НВО по БЕЛ, математика и чужд език – VII клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-669/24.06.2021 г. на началника на Регионално управление на образованието- Велико Търново запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши в периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително от 8:30 до 18:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Интерактивна карта на образователни институции в област Велико Търново, които осъществяват прием след завършен 7 клас

Почетно отличие „Неофит Рилски“ за педагози от област Велико Търново

Държавни зрелостни изпити

Вход към изпитни зали за ДЗИ по

Български език и литература – 19.05.2021 г. в училища с два входа

 

 1. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

Главен вход:

Ученици разпределени в зали №№: 305, 307, 308, 309, 310, 311

 

Южен вход – спортна площадка – вход от ул. „Тракия“:

Ученици разпределени в зали №№: 312, 313, 317, 319, 322

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Вход Юг (основен)

Ученици разпределени в зали №№:107; 108; 109; 110 и 111

 

Вход Изток

Ученици разпределени в зали №№:112; 220; 221; 222 и 224

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново

Вход А

Ученици разпределени в зали №№: 307, 308, 310, 402, 403, 405

Вход Б

Ученици разпределени в зали №№: 311,313, 314, 406

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново

Централен вход от север 

Ученици разпределени в зали №№: 401, 402, 403, 405, 406, 407

Топла връзка от север

Ученици разпределени в зали №№: 311, 312, 313, 314

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново

Вход А – Спортно училище

Ученици разпределени в зали №№: 205, 207, 208, 211, 219, 220

Вход Б – СУ „Г. С. Раковски“

Ученици разпределени в зали №№: 401, 402, 404, 405

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

 1. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени

Вход А

Ученици разпределени в зали №№: 102, 104, 105, 107, 204, 208

Вход Б

Ученици разпределени в зали №№: 112, 113, 114, 115, 116

 

Обучение на външни инспектори към Национален инспекторат по образованието

Националния инспекторат по образованието  организира обучение за външни инспектори.

Предстоящо обучение ще се проведе през м. юли 2021 г. при спазване на всички мерки и препоръки на здравните власти.

За повече информация – тук.

Национален кръг на олимпидата по информационни технологии

Съгласно Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии защитата на проектите е публична. В тази връзка, Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата кани всеки който желае да гледа представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии, да се включи в публичните видео стрийминг канали на 8 май 2021 г. от 10,30 часа:

 1. Мултимедийни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream1
 2. Интерактивни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream2
 3. Софтуерни приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream3
 4. Мултимедийни игри и симулации – https://www.twitch.tv/noit2021stream4
 5. Интернет на нещата – https://www.twitch.tv/noit2021stream5
 6. Разпределени уеб приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream6

 • 16.03.2021

Заповед № РД-01-168 от 15.03 2021 г. на Министъра на здравеопазването – изтегли Заповед № РД-01-77 от 15.03 2021 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново – изтегли

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ,  КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ И СА УЧАСТВАЛИ В  ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  Уведомяваме всички учители в начален етап и учители по математика, които са преминали обучение за оценяване в електронна среда на изпитни работи в IV клас по БЕЛ и математика и в VII и Х клас по метематика:…

съобщения