НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“

С Решение №172/29.03.2019 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми за развитие на образованието за 2019 г.

Националната програма „Мотивирани учители“ включва три дейности, както следва:

Дейност I – Включване на мотивирани учители с доказан професионален опит за работа по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии в училища с идентифицирани проблемни области, включително с ниски образователни резултати на учениците и ученици с нисък социален статус. Обхвата на участниците е до 80 учители.

Дейност II – Обучения на специалисти без педагогическа квалификация за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, както и допълване при до планирания брой със специалисти за придобиване на квалификация „учител по биология и здравно образование“ и „учител по химия и опазване на околната среда“. Обхвата на участниците е до 100 специалисти.

Дейност III – Обучения на учители, заети към момента в системата на училищното образование чрез създаване на условия за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“ и „учител по религия“, както и допълване до планирания брой участници за придобиване на квалификация „учител по биология и здравно образование “, „учител по химия и опазване на околната среда“ и „ресурсен учител“. Обхвата на участниците е до 150 действащи учители. Тази дейност се организира от регионалните управления на образованието (РУО).

За да бъдат идентифицирани потребностите на училищата е необходима регистрация  в https://teachers.mon.bg/ , където се заявяват действителните и прогнозни дефицити от специалисти. Това е необходимо от една страна, за да се картографират потребностите от специалисти и от друга – информацията да бъде взета предвид  при определянето на квотите за обучение на учители по Дейност III, както и последващото насочване на обучените по програмата за свободни работни места.

Повече информация за програмата е публикувана на страницата на МОН на следния адрес: https://www.mon.bg/bg/100653

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1166, e-mail: p.fetfova@mon.bg

Срок за кандидатстване:

Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: v.grigorova@mon.bg

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: l.dodev@mon.bg

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: v.a.georgieva@mon.bg

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПИТА НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОБРИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ИНСТИТУЦИИТЕ“

На 11 април 2019 г. в Зала № 1 на РУО – Велико Търново се проведе ежегодната Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата за повишаване на качеството на училищното образование и добрите педагогически практики за квалификационна дейност в институциите”.

В кръглата маса взеха участие с презентации и доклади педагогически специалисти от област Велико Търново, област Габрово, област Варна и област Русе.

Директори, заместник-директори и учители от различните образователни институции обмениха опит, добри практики и нови идеи в следните тематични области:

  • Повишаване качеството на училищното образование;
  • Добри практики в организацията и отчитането на вътрешно-квалификационните дейности в училищата.

На форума присъстваха експерти от РУО – Варна, РУО – Габрово и РУО – Русе и бяха представени 15 добри практики, на следната тематика:

Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново

Видеоклип „Иновативното управление на училището и образователния процес – гаранция за по-високо качество на учебния процес”

Автори: Никифор Тодоров – р-л направление ИКТ, Валентина Найденова – зам.-директор по УД, Ивелина Михайлова – учител в начален етап

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе

Представяне на добра практика с презентация „Компетентността на учителя като условие за качествено образование и лична удовлетвореност от професията“

Автор: Маргарита Янакиева-Йорданова, директор

 Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Представяне на добра практика с презентация „Развитие на ключовите компетентности и емоционалната и социалната компетентност на учениците в прогимназиален етап“

Автори: Димитрина Докимова – заместник-директор по учебна дейност и Ивелина Петкова, педагогически съветник

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Севлиево

Представяне на добра практика с презентация „Повишаване качеството на училищното образование чрез добрите педагогически практики“.

Автори: К. Пандурска и С. Чакър

 Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Представяне с презентация „Добри практики за повишаване на качеството на училищното образование“

Автор: Даниела Христова Кенарева – старши учител по биология и здравно образование

Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени

Представяне с презентация „Заедно можем повече“ – условия за успешна социална реализация на учениците”

Автори: Виолета Радославова Петрова, Нели Иванова Славчева-Харитонова, Емилия Александрова Иванова-Великова, Илина Бориславова Стефанова, Цветан Георгиев Георгиев, Ренета Георгиева Георгиева, Христина Руменова Фидосиева, Анка Йорданова Атанасова, Атанас Пенчев Петров, Емил Димитров Ненков, Нелка Йорданова Иванова, Павлина Йосифова Филева, Димитър Николов Кушев

 Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Русе

Представяне на добра практика с презентация „Дизайн шампиони“ – отвъд пределите на училищното образование. Успешни и сплотени.“

Автори: Биляна Алексиева – директор; Мая Роева-Иванова – училищен психолог; Магдалена Петкова – учител в прогимназиален етап; Мирослава Минчева – учител в начален етап

 Основно училище  „ Неофит Рилски“ – гр. Габрово

Представяне на добра практика с презентация „Разработване на методология за внедряване на наставничеството в образователната институция”.

Автор: Дарина Дончева Генева

 11.30 – 11.40 часа – Основно училище „Отец Паисий“, гр. Варна

Представяне на добра практика с презентация „Виртуална учителска стая“.

Автор: Искра Неделчева – заместник-директор учебна дейност

 Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“, гр.Севлиево

Представяне на добра практика с презентация „Добра практика в часовете по електромонтажна практика – учене чрез практика“.

Автор: инж.Дияна Александрова Николова – старши учител практическо обучение

 Основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Велико Търново

Представяне с презентация „Добри практики в организиране и отчитане  на вътрешно-квалификационните дейности в ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново”

Автор: Теменужка Иванова Георгиева –  главен учител в начален етап

 Основно училище „Христо Ботев”- гр. Габрово

Представяне на добра практика с презентация „Обучението по английски език чрез прилагане на методите „ Учене чрез действие ” и „Учене чрез преживяване ”.

Автор: Росица Стефанова-старши учител по английски език

 Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Представяне на добра практика с презентация „Напред с усмивка“

Автори: Стоянка Николова – учител по математика, Тодорка Иванова – учител по математика

 Основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Велико Търново

Представяне с презентация „Добри педагогически практики за повишаване  качеството на образованието в начален етап”

Автор: Силвия Николаева – старши учител в начален етап

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА

МЕСЕЦ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ „МИСЛЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“

На 10.04.2019 година в Центъра за подкрепа за личностно развитие  – Общински детски комплекс – Велико Търново началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново откри Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“. Събитието бе уважено от заместник областния управител на област Велико Търново, представители на общинските администрации от област Велико Търново, директори и заместник-директори на училища. Инициативата дава началото на редица изяви във всички училища от областта – срещи с работодатели, викторини, изложения, състезания, конкурси, дни на отворените врати, дни на професиите и други.

Програма

ДНИ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ В РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В чест на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция Регионално управление на образованието – Велико Търново отбелязва юбилея с изложба – материали, отразяващи исторически събития преди 140 години.

Ценното на изложбата е наличие на копие на препис от ученици и общественост на Търновската конституция в чест на на 130-годишнината от приемането и. Оригиналът на преписа се съхранява в Историческия музей.

Текстове от конституцията преди 10 години са преписвали Симеон Сакскобурготски, проф. Божидар Димитров, Румен Рашев и други видни личности.

В експозицията има екземпляр на сегашната конституция и така наречената Димитровска конституция, отразяваща епохата на социализма.

На отриването на изложбата на 10.04.2019 г. присъства г-н Венцислав Спирдонов – председател на Великотърновски общински съвет, както и ученици и учители от училища в град Велико Търново. Гостите имаха възможност да четат и коментират откъси от Търновската конституция.

още снимки

 

 

47 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

 

47 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА се провежда от 4 до 7 април 2019 г. в гр. Велико Търново и в нея участват 130 ученици, студенти, учители и преподаватели във ВУЗ от цялата страна. Конференцията протича в три секции – висше образование, средно образование и младежка секция. В средно и висше образование ще има 36 секционни и пленарни доклади и 12 постерни. В младежката секция ще се представят 32 доклада с над 50 участници – ученици и студенти с 32 ръководители. Международното участие се формира от представители от Македония, Албания, Германия и Латвия. Представители ще има от Софийски университет, Пловдивски университет, Тракийски университет Стара Загора, Технически университет София, Медицински университет София, БАН, Медицински университет Варна, НВУ, Университет Скопие, Технологична академия Резекне, Латвия и други. В секция „Средното образование“ ще участват ученици от Велико Търново, Свищов, София, Пловдив, Плевен, Правец, Сливен, Разград, Трявна, Стамболийски и други.

Конференцията ще продължи 4 дни, като за участниците е организирана и културна програма, за да се запознаят с историята и културното наследство на Велико Търново.

Програма

 

План-прием за учебната 2019-2020 година

ПРОЕКТ на заповед за държавен план-прием за учебната 2019-2020 г. в училищата от област Велико Търново

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@vali.bg  до 25.04.2019 включително

Пенсионирани директори и експерти се събраха на среща на поколенията

Бивши директори на училища и експерти се събраха на традиционна среща на поколенията в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Началникът на РУО приветства гостите и им пожела светли празници.

Присъстващите си припомниха случки и събития от съвместната им работа.

В края на тържеството всички си пожелаха здраве и до нови срещи.

Виж още снимки

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

                                        

Допълнение към график за обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – отвори 

Актуализиран график за обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – отвори

 


Тема „Иновации в спортните игри“
Обучителна организация: Сдружение „Алтернатива за теб“
30.11.2018 – 9.00 часа
ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий“, Спортен комплекс
линк към снимки

Тема на обучението „Киберсигурност и дигитално гражданство за учители“
Обучителна организация – Орак Инженеринг ЕООД
Проведено на 28.11.2018 – 9.00 часа
ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“
линк към снимки

Тема „Коучинг“
Обучителна организация: Бонев Груп ЕООД
Лектор: Ивелин Бонев
29.11.2018      09:00:00 ч.
СУ „В.Грънчаров“
линк към снимки


Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ се включиха в обучения 547 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от трите тематични направления по проекта от Дейност 1 в 27 групи от 15 до 25 педагогически специалисти в следните обучителни програми:

Интелигентност и креативност. Разпознаване и развитие на потенциала на децата и учениците;

Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система;

Педагогическото взаимодействие при работа с деца-билингви;

Облачни технологии – офис36;

Управление на поведението: Методът Circle Time;

Коучинг;

Киберсигурност и дигитално гражданство за учители;

Развиване на емоционална интелигентност у учениците;

Мотивация на индивида в образователните институции;

Усъвършенстване грамотността на учениците в I-IV клас;

Всеки ученик ще бъде отличник: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност;

Интерактивна детска градина;

Електронна класна стая в училище;

Иновации в спортните игри;

Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес;

Методи и подходи за решаване на конфликти;

Иновативни практики в образованието;

Обученията стартираха на 23.11.2018 г. с темата „Педагогическото взаимодействие при работа с деца-билингви“ в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени.  Линк към снимки.

На всички успешно преминали обучението лица ще бъде издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още 60 педагогически специалисти от област Велико Търново.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първи ноември – Ден на народните будители

За трета поредна година Регионално управление на образованието, „Сдружение за образователни инициативи 19“ към Основно училище „Бачо Киро“ и Община Велико Търново организират среща на младите учители от област Велико Търново.

Избран е Деня на будителите, защото учителите винаги са събуждали българския дух.

На срещата са поканени учителите, за които учебната 2018-2019 година е първата година в училище, детска градина или център за специална образователна подкрепа. Всеки от тях получи специално послание по случай 1 ноември и книгата „Асеневци” на историка и почетен гражданин на Велико Търново проф. Пламен Павлов.

 

 


Презентации на ученици по повод

1 ноември – Ден на народните будители

КОНКУРС

  • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.