КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ

Списък на кандидатите за длъжността „директор“ на държавно училище, които са допуснати до интервю:

Антоанета Чобанска

Ваня Накова

Виолета Йосифова

Пенко Пенков

Петина Добрева

Снежана Стефанова

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, на 22.07.2016 г. от 09.00 часа.

Писмата на допуснатите кандидати ще бъдат връчени в деня на явяването на интервю срещу подпис.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ

Списък на кандидатите за длъжността „директор“ на общинско училище, които са допуснати до интервю:

Ваня Накова

Иваничка Петкова

Наталия Сотирова

Офелия Иванова

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, на 22.07.2016 г. от 09.00 часа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ

Информация за провеждане на конкурс

Списък на допуснатите до конкурс за заемане на длъжността „директор” на държавно училище на територията област Велико Търново:

 1. Виолета Йосифова
 2. Снежана Стефанова
 3. Антоанета Чобанска
 4. Ваня Накова
 5. Пенко Пенков
 6. Петина Добрева

 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Ако ученик желае да участва в третото класиране, трябва да изтегли документите си и да подаде ново заявление в ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново за оставащите свободни места. Срокът за подаване на заявленията е от 11.07. до 13.07.  включително.

Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07.2016 г.

Свободни места преди трети етап на класиране

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ПО ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“

На 12 юли 2016 г. от 11.00-13.00 ч. и от 15.00-17.00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката (7 ет., зала 2 на конферентния център) ще се проведат два информационни семинара по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), по която Министерството на образованието и науката е програмен оператор за периода 2009-2014 година.

Семинарите са по повод обявената нова покана за кандидатстване за безвъзмездна помощ от Фонда за двустранно сътрудничество на програма BG09. Предмет на поканата е изпълнението на дейности за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и държавите донори по Финансовия механизъм на ЕИП – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Министерството на образованието и науката кани за участие в семинарите представители на всички категории допустими български институции кандидати за безвъзмездна помощ по поканата, а именно официално признати/акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. висши училища, научни организации, училища и центрове за професионално обучение от България и от държавите донори.

Проявилите интерес госпожи и господа следва да попълнят приложения регистрационен формуляр за участие в който от двата информационни семинара желаят да се включат и да го изпратят по ел. поща до определени за целта експерти от екипа на програмния оператор, както е указано във формуляра, в срок не по-късно от 8 юли 2016 г.

Пълната информация относно поканата за кандидатстване за безвъзмездна помощ е публикувана на страницата на МОН, в рубриката «Програми и проекти»/EEA Grants и е достъпна на следния адрес:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

Програма на информационните семинари

Формуляр за кандидатстване

 

 

 

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Резултатите от втория етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от 05.07. до 07.07.2016 г. На 08.07.2016 г. ще бъдат обявени свободните места за трето класиране.

Ако ученик желае да участва в третото класиране, трябва да изтегли документите си и да подаде ново заявление в ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново за оставащите свободни места. Срокът за подаване на заявленията е от 11.07. до 13.07.  включително.

Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07.2016 г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Резултатите от първия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg/

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от 28.06 до 30.06.  т.г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПОДАВАТ ОТ 8.00 ДО 18.00 ЧАСА В СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА:

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново, от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица, на 17.06.2016 г. и на 20.06.2016 г.;

НУ „Ил. Макариополски“ – Елена, на 17.06.2016 г.;

ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени, на 17.06.2016 г.;

ОУ „Ф. Сакеларевич“ – Свищов, на 17.06.2016 г.;

ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица, на 17.06.2016 г.

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ ОРИГИНАЛ И КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

1. За участие в първи етап на приема след завършен VII клас в училищата от област Велико Търново се подава само едно заявление, независимо в кое от горните училища е подадено.

2. Заявлението се подава от ученик, придружен от родител/настойник.

3. Заявлението трябва да се попълни четливо. В него по приоритет се подреждат специалностите или професиите от съответните училища, за които ученикът иска да кандидатства, т.е. на първо място се посочва най-желаната от него специалност или професия.

4. Служебна бележка с оценките се изисква само, когато се подава заявление в друга област.

5. Учениците завършили VII клас в училище от друга област, но желаещи да кандидатстват в училище от област Велико Търново, задължително представят служебна бележка с оценките от приемните изпити.

6. Медицинско свидетелство се изисква  при кандидатстване за професия или профил изкуства.

7. Ако кандидатът е приет по първото посочено от него желание, той следва да се запише. Ако не се запише в указания срок, губи мястото си в класирането.

8. Приети по второ или следващо желание могат да се запишат или да подадат заявление за второ класиране в училището, в което са приети. Мястото им в класирането се запазва.

9. Учениците, които не са класирани/приети по нито едно от посочените от тях желания, участват автоматично във второ класиране.

Допълнителна информация за кандидатстване след завършен VII клас

Резултати ДЗИ

Резултати от държавни зрелостни изпити май 2016:

http://rezultati.zamaturite.bg

http://zamaturite.bg/rezultati

РЕЗУЛТАТИ VII КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС – http://7klas.mon.bg/

Статистиказа успеваемост по БЕЛ и математика 2016 г .

Информация за обявяване на резултатие, запознаване с писмените работи и подаване на документи за класиране – тук

Списък на кандидатите за длъжността „директор“ на държавно училище, които са допуснати до интервю: Антоанета Чобанска Ваня Накова Виолета Йосифова Пенко Пенков Петина Добрева Снежана Стефанова Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, на 22.07.2016 г. от 09.00 часа. Писмата на допуснатите…

Списък на кандидатите за длъжността „директор“ на общинско училище, които са допуснати до интервю: Ваня Накова Иваничка Петкова Наталия Сотирова Офелия Иванова Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, на 22.07.2016 г. от 09.00 часа.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  АКЦИЯ УЧИТЕЛИ 500 + Според информация на Министерството на образованието и науката в следващите няколко години предстои да се пенсионират десетки хиляди учители. За да отговори на потребностите от учителски кадри, Великотърновският университет обявява, че за учебната 2016-2017 г. ще приеме за задочно платено обучение повече от 500…

съобщения