УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Писмо МОН относно събиране на средства от родители

Писмо на Министерство на образованието и науката с изх. № 9107-157/11.09.2019 г. относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища – изтегли

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – трето класиране 2019 г.

Записване на приетите ученици се извършва в училището до 31.07.2019 г.

На 01.08.2019 г. ще бъдат обявени незаетите места след трети етап на класиране.

****

Свободни места преди трети етап на класиране

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-25 юли 2019 г.

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но са изтеглили оригиналните си документи от училището, където са записани, могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата-гнезда. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При подаване на заявлението представят оригинал на свидетелство за основно образование.

При изтегляне на документите, учениците не запазват местата, на които са били приети!

За третото класиране са обявени само незаетите места  след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

Училище-гнездо за област Велико Търново – ОУ „Св. П. Евтимий“, гр. Велико Търново

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2019 г.

Записване  на приетите ученици се извършва в училището до 22.07.2019 г. включително.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 24-25 юли 2019 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2019 г.

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16.07.2019 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране. При второ класиране може да се класира на по-предно желание или в най-лошия вариант да остане класиран в паралелката, в която е бил на първо класиране.

Ако ученик желае да участва на второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани никъде, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2019

Със заповед №РД06-548/10.07.2019 г. на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2019/2020 г. за следните паралелки:

 • Половин (0,5) паралелка, професия 840110 Спедитор-логистик, специалност 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика, дневна форма на обучение в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“, гр. Велико Търново;

 

 • Половин (0,5) паралелка, професия 521020 Техник-приложник, специалност 5210202 Промишлена естетика и дизайн, дневна форма на обучение в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“, гр. Велико Търново;

 

 • Една (1) паралелка, професия 521010 Машинен техник, специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ, дуална форма на обучение в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица;

 

 • Една (1) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220101 Електрически машини и апарати в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“, гр. Горна Оряховица.

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ – КРЕАТИВНОСТ, ТЕХНОЛОГИИ И РЕЗУЛТАТИ“

Кръгла маса на тема „Иновации – креативност, технологии и резултати“ обедини директори, учители и ученици от единадесет иновативни училища от областта  на 09.07.2019 г. в Зала №1 на РУО – Велико Търново.

ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново, ОУ „Неофит Рилски“ – Килифарево, Обединено училище „П. Р. Славейков“ – Джулюница, ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново, ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново и ЧОУ „Димитър Екимов“ са част от  Списъка на иновативните училища на Република България за учебната 2017-2018 година. През тази учебна година в Списъка са включени и СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново, ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико Търново и ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени.

Представители на иновативните екипи споделиха опит и идеи, които правят образователния процес интересен, жив и осмислен. Активно, практическо усвояване на компетенции, вместо пасивно и теоретично трупане на знания.

„Правим го за нашите деца и искаме те да учат с ентусиазъм – да се забавляват, да творят и да се развиват. Затова са необходими креативни учители, които прилагат иновативни подходи.“, заяви инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

ДЗИ, СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия август-септември 2018-2019 учебна година се извършва от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г. включително в училището, в което се е обучавал ученика.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението  до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието (РУО).

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС

Прием за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително.

Всеки седмокласник с родител:

1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование. Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите и копие;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ!

Списък на паралелките за област Велико Търново 

Документи за участие в първи етап/трети етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас може да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително и от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2019 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително.

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: http://priem.mon.bg

Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 5 юли 2019 г.

Допълнително ще бъде публикувана информация за училища-гнезда и указания.

Запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, математика и английски език на учениците в VII клас може да се извърши на 01.07.2019 г. и 02.07.2019 г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 както следва:

– Български език и литература – стая № 3;

– Математика – стая № 3;

– Английски език – стая № 4.


Информация БЕЛ и математика

Статистика за успеваемост по БЕЛ

Статистика за успеваемост по математика


Документи за участие в първи етап/трети етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас може да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително и от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2019 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително.

КОНКУРС

 • 27.10.2017

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново – отвори Повече информация…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Повече информация Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.